1. Home
 2. 1. Η Vendora
 3. Όροι και προϋποθέσεις
 4. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η παρούσα η ειδοποίηση αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο επεξεργασίας τους, τον τρόπο προστασίας τους και τα δικαιώματά σας έναντι αυτής της επεξεργασίας, αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε ή κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

Ορισμοί

Οι όροι “εμείς” και η “Εταιρεία” αναφέρονται στην μονοπρόσωπη ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία “VENDORA B.V.”, η οποία εδρεύει στο Almere, the Netherlands, με αριθμό εγγραφής εταιρείας 69478260. Οι όροι “εσείς” και “χρήστης” αναφέρονται σε κάθε άτομο που επισκέπτεται ή χρησιμοποιεί τον παρόντα τον ιστότοπο.

Οι όροι “ιστοσελίδα” και “ιστότοπος” αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο, ο οποίος, μαζί με ολόκληρο το περιεχόμενό του, ανήκει στην Εταιρεία.

Ο όρος “GDPR” αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Εισαγωγή

Στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών αυτού του ιστότοπου, έχουμε εφαρμόσει μέχρι στιγμής μια σειρά ενεργειών, κανόνων και διαδικασιών, για να διασφαλίσουμε την πλήρη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας (εφεξής “Ειδοποίηση“) αποσκοπεί στην ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 12-14 του GDPR και των σχετικών άρθρων του Νόμου (άρ. 31 επ.).

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την Ειδοποίηση, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας, πώς προστατεύονται και ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στηριζόμενη στην εκτέλεση της σύμβασης ή/και της συμμόρφωσης με άλλες νομικές υποχρεώσεις. Επιπλέον, η Εταιρεία μας μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στηριζόμενη στην συγκατάθεση, που παρέχεται μέσω του ιστότοπού μας και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε ενημερωθεί προηγουμένως, σύμφωνα με την παρούσα Ειδοποίηση, σχετικά με τον τύπο των δεδομένων, τον σκοπό/τους σκοπούς, την έκταση της επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες αυτών. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο support@vendora.gr.

Σε κάθε περίπτωση, με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή/και με τη χρήση των υπηρεσιών μας, κάθε φυσικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Ειδοποίηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, σε συνδυασμό με τους οποίους θα πρέπει να διαβάζεται και να ερμηνεύεται, και δεσμεύεται από τους εν λόγω όρους.

Τι είναι τα “Προσωπικά δεδομένα” και η “Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων” (άρθρο 4 GDPR)

Ως “προσωπικά δεδομένα” νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 1. Βασικά στοιχεία λογαριασμού: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 2. Πρόσθετα στοιχεία για πωλητές: Περιοχή κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου. Προαιρετικά: οδός/αριθμός, φωτογραφία.
 3. Στοιχεία για χρήση Εφαρμογής Μεσεγγύησης & Πληρωμών (EPA): Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), πλήρης διεύθυνση, αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.
 4. Στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο, e-mail (για τη φόρμα επικοινωνίας).
 5. Δεδομένα επικοινωνίας: Αρχείο e-mail και άλλων μηνυμάτων.

Τρόποι επεξεργασίας των δεδομένων

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τους εξής τρόπους:

 • Ηλεκτρονική καταχώριση σε βάσεις δεδομένων
 • Αυτοματοποιημένη επεξεργασία για λειτουργίες του ιστότοπου
 • Μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία από το προσωπικό μας όταν απαιτείται

Σκοποί επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 1. Επικοινωνία μαζί σας κατόπιν αιτήματός σας
 2. Παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες μας
 3. Παροχή των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης
 4. Διαχείριση και βελτίωση του ιστότοπου
 5. Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις
 6. Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων (με τη συγκατάθεσή σας)
 7. Δημιουργία ανώνυμων στατιστικών
 8. Εφαρμογή των Όρων Χρήσης

Δεν δημοσιεύουμε ούτε γνωστοποιούμε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας, την εκτέλεση της σύμβασης και/ή κατόπιν συγκατάθεσής σας.

Δικαιώματα χρηστών και διαγραφή δεδομένων

Εφόσον μας έχετε παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (άρ. 15 επ. του GDPR και άρ. 33 επ. του Νόμου), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος  πρόσβασης, του δικαιώματος διόρθωσης, του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας, του δικαιώματος στη λήθη και του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@vendora.gr . Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο www.dpa.gr.

Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα παραπάνω δικαιώματα, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας γραπτώς , εντός ενός (1) μήνα, διαφορετικά θα εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να ασκηθεί κάποιο δικαίωμα ή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ένα αίτημα σύμφωνα με το GDPR.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας επικοινωνώντας μαζί μας στο support@vendora.gr. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας εντός 30 ημερών, εκτός αν υπάρχει νομική υποχρέωση διατήρησής τους.

Σας συμβουλεύουμε να διατηρείτε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις και τα προσωπικά σας δεδομένα πλήρη, ακριβή και ενημερωμένα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ή θεωρηθεί εύλογα ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι αληθή, ακριβή και ενημερωμένα, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε το αίτημά σας για εγγραφή ή να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας αμέσως χωρίς ειδοποίηση, προκειμένου να προστατεύσουμε τους άλλους χρήστες/επισκέπτες.

Όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα σας ζητήσουμε να κάνετε “opt-in” ή να συναινέσετε θετικά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Μεταφορά και διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μας δεν κοινοποιεί ούτε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από το νόμο ή συνιστά αναγκαία ενέργεια προκειμένου να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Οι διακομιστές που καθιστούν αυτόν τον ιστότοπο διαθέσιμο, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται οι πληροφορίες, ενδέχεται να βρίσκονται εγκατεστημένοι εκτός Ελλάδας, αλλά πάντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει έναν κύκλο αξιόπιστων συνεργατών, κατάλληλα εκπαιδευμένων αναφορικά με την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων και βελτιώνουν διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας ή/και η μεταξύ μας σύμβαση είναι σε ισχύ και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν δεν έχουμε καμία υποχρέωση από το νόμο για την εν λόγω διατήρηση, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας μόλις αυτά πάψουν να είναι απαραίτητα για οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς. Τα δεδομένα που κοινοποιείτε στην Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας αποθηκεύονται για περίοδο ενός (1) έτους, εκτός εάν άλλως ορίζεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ασφάλεια

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία μας επιλέγει άτομα με ανάλογα επαγγελματικά προσόντα, τα οποία παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, ως προς τις τεχνικές γνώσεις και την προσωπική ακεραιότητα για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας. Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί μια σειρά τεχνολογιών ασφαλείας και οργανωτικών διαδικασιών για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως μεθόδους κρυπτογράφησης, firewalls, antivirus.

Ειδικότερα, προκειμένου να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε μεθόδους κρυπτογράφησης όταν μεταδίδονται προσωπικά δεδομένα μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας, και εγκαθιστούμε τείχη προστασίας (firewalls) και συστήματα ανίχνευσης εισβολών για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις πληροφορίες σας. Μέσω συνεχών ελέγχων, διασφαλίζουμε την ασφαλή μετάδοση πληροφοριών και την απρόσκοπτη χρήση του ιστότοπου, απαλλαγμένου από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες των χρηστών.

Παιδιά

Ο ιστότοπός μας είναι χώρος γενικής επισκεψιμότητας και δεν συλλέγουμε σκόπιμα προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 15 ετών. Τα παιδιά πρέπει πάντα να λαμβάνουν την άδεια των γονέων τους προτού αποκαλύψουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα για τον εαυτό τους (όπως ονόματα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, αποτελούμενα από κείμενα και αριθμούς, που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε (π.χ. Chrome, Mozilla Firefox) και περιέχουν πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν στον ιστότοπο να απομνημονεύει σημαντικές πληροφορίες, προκειμένου να καταστεί η χρήση της ιστοσελίδας Vendora.gr πιο αποτελεσματική και χρήσιμη για εσάς. Τα cookies μας επιτρέπουν να ενεργοποιούμε συγκεκριμένες πληροφορίες ώστε να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Cookies.

Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Κατά τη διαδικτυακή χρήση του ιστότοπού μας, ενδέχεται να συναντήσετε συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους προς διευκόλυνση και ενημέρωσή σας. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να λειτουργούν ανεξάρτητα από την Εταιρεία μας και ενδέχεται να έχουν τις δικές τους ειδοποιήσεις, δηλώσεις ή πολιτικές απορρήτου. Σας συνιστούμε να τις ελέγξετε προκειμένου να κατανοήσετε πώς μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με αυτούς τους ιστότοπους, καθώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ιστότοπων που δεν ανήκουν στην Εταιρεία ή για διαχειριζόμενους ιστότοπους ή για τη χρήση πολιτικών απορρήτου αυτών των ιστότοπων.

Ενημερώσεις στην Ειδοποίηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την παρούσα Ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR.

Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Ειδοποίηση θα τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από τη στιγμή που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης, θεωρείται ως αποδοχή από τον χρήστη/επισκέπτη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@vendora.gr.

Related Articles

Χρειάζεσαι ακόμη βοήθεια;
Δεν βρήκες την απάντηση που ψάχνεις; Μην ανησυχείς, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
Επικοινώνησε μαζί μας