Όροι Χρήσης

Καλώς ορίσατε στη Vendora!

Τελευταία ενημέρωση: 02 Απριλίου 2024    

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (ή «Όροι») διέπουν όλες τις έννομες σχέσεις που απορρέουν από τη χρήση των Υπηρεσιών μας, όπως περιγράφονται παρακάτω. Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες Όρους με προσοχή προτού κάνετε χρήση των Υπηρεσιών. Η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και η χρήση αυτών προϋποθέτουν την αποδοχή και συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους. Με την πρόσβασή σας ή τη χρήση των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Αν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων, παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση των Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι πρέπει να είστε άνω των 18 ετών για να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών.

Όποτε στους Όρους αναγράφονται οι λέξεις «εμείς» ή «μας» αναφέρονται στη Vendora.

1.Ορισμοί:

Οι ακόλουθες λέξεις έχουν την εξής σημασία στους παρόντες Όρους, όποτε χρησιμοποιούνται με πρώτο γράμμα κεφαλαίο:

Λογαριασμόςνοείται ο λογαριασμός που απαιτείται να δημιουργηθεί από τον Χρήστη προκειμένου να κάνει χρήση των Υπηρεσιών, κατά τη δημιουργία του οποίου ο Χρήστης θα πρέπει να αποδεχτεί τους παρόντες Όρους,
Αγγελία(/ες)νοείται οποιαδήποτε αγγελία αναρτάται στην Ιστοσελίδα,
Αγοραστήςνοείται το πρόσωπο που δημιουργεί λογαριασμό στην Ιστοσελίδα με σκοπό την αγορά Αντικειμένων,
Ρήτρανοούνται οι ρήτρες που περιλαμβάνονται στο παρόν,
Υπηρεσίες Αποστολής (Courier)νοούνται οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους Χρήστες από τους συνεργαζόμενους με την Vendora παρόχους αποστολής ή/και από παρόχους αποστολής που υποστηρίζονται από την πλατφόρμα μας (couriers) υπό τους αντίστοιχους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε πάροχο, τους οποίους ο Χρήστης οφείλει να αναγνώσει πριν κάνει χρήση των Υπηρεσιών Αποστολής. Οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Πωλητή και τον Αγοραστή για την αποστολή/παραλαβή του Αντικειμένου κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση support@vendora.gr ή support@vendora.cy.
Εφαρμογή Μεσεγγύησης & Πληρωμών (Escrow & Payments Application-EPA)νοείται η εφαρμογή που προσφέρεται στους Αγοραστές/Πωλητές μέσω της Ιστοσελίδας για την διασφάλιση των μεταξύ τους συναλλαγών έναντι απάτης και/ή κάθε άλλης κακόβουλης ενέργειας, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στην Ρήτρα 5,   
Πορτοφόλι Μεσεγγύησης (Escrow Wallet)νοείται ο λογαριασμός μεσεγγύησης που δημιουργείται με σκοπό τη χρήση του EPA, στον οποίο κατατίθεται προσωρινά από τον Αγοραστή το Αντίτιμο Αγοράς μέχρι να αποδεσμευτεί στο Πορτοφόλι Πωλητή της Vendora,
Σύμβαση Πλαίσιονοούνται οι γενικοί όροι που διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας Πληρωμών  Mangopay,
Αντικείμενονοείται το αντικείμενο(/α) στο(/α) οποίο(/α) αναφέρεται(/ονται) η/οι Αγγελία(/ες),
Ταυτοποίηση KYCνοείται η διαδικασία ταυτοποίησης των δεδομένων του Αγοραστή, όπως ορίζεται στη Ρήτρα 6,
Mangopayνοείται ο πάροχος των Υπηρεσιών Πληρωμής, δηλαδή η MANGOPAY A.E., εκδότρια Ηλεκτρονικού Χρήματος, αδειοδοτημένη στο Λουξεμβούργο από την Επιτροπή Επιτήρησης Οικονομικού Τομέα υπό τον αριθμό αναφοράς 3812 και εξουσιοδοτημένη να διεξάγει τις δραστηριότητές της σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα επί της Λεωφόρου Amélie, αρ. 2, L-1125, Λουξεμβούργο, καταχωρισμένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο Λουξεμβούργου υπό τον αριθμό B173459. Η Mangopay περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, που βρίσκεται διαθέσιμος εδώ. Προς αποφυγή πάσας αμφιβολίας, καμία Υπηρεσία Πληρωμής δεν παρέχεται από την Vendora,
Προφίλ Πληρωμήςνοείται το προφίλ που απαιτείται να δημιουργηθεί κατά την πρώτη χρήση του EPA, τόσο από τον Πωλητή όσο και από τον Αγοραστή για την εκτέλεση της πληρωμής και την ολοκλήρωση της μεταξύ τους συναλλαγής. Ο Πωλητής και/ή ο Αγοραστής πρέπει να συμπληρώσουν όσα προσωπικά στοιχεία απαιτούνται. Το προφίλ αυτό χρησιμοποιείται εφεξής από τον Πωλητή και/ή τον Αγοραστή για κάθε μελλοντική πληρωμή μέσω του EPA,
Υπηρεσίες Πληρωμήςνοούνται οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους Χρήστες από την  Mangopay υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Πλαίσιο, τους οποίους ο Χρήστης οφείλει να αναγνώσει πριν κάνει χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμής. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση: support@vendora.gr ή support@vendora.cy
Αντίτιμο Αγοράςνοείται  το ποσό που καταβάλλεται από τον Αγοραστή στον Πωλητή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους,
Πωλητήςνοείται το πρόσωπο που δημιουργεί λογαριασμό στη Vendora με σκοπό την ανάρτηση Αγγελιών και την πώληση Αντικειμένων,
Υπηρεσίεςνοείται κάθε υπηρεσία που παρέχεται άμεσα ή έμμεσα από την Vendora και/ή τους νόμιμους εκπροσώπους της, αντιπροσώπους και εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής Μεσεγγύησης και Πληρωμών (EPA),  
Χρήστηςνοείται οποιοδήποτε πρόσωπο που είτε επισκέπτεται την Ιστοσελίδα είτε κάνει χρήση των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των Πωλητών και των Αγοραστών,  
Vendoraνοείται η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία “Vendora B.V.”, που έχει συσταθεί και διέπεται από τους νόμους των Κάτω Χωρών, με μητρώο αριθμό 69478260.
Πορτοφόλι Vendoraνοείται ο ηλεκτρονικός τραπεζικός λογαριασμός που δημιουργεί ο Χρήστης πριν κάνει χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμής του EPA,  
Ιστοσελίδανοείται η παρούσα ιστοσελίδα, ανήκουσα και λειτουργούσα από την Vendora, μέσω της οποίας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας στους Χρήστες.   

2. Εγγραφή

2.1. Ο Χρήστης δικαιούται να δημιουργήσει Λογαριασμό στη Vendora, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα. Προκειμένου να γίνει χρήση των Υπηρεσιών, η δημιουργία λογαριασμού είναι απαραίτητη. Η Vendora διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αιτήματα δημιουργίας Λογαριασμού, κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς να επωμίζεται οποιαδήποτε ευθύνη. 

2.2. Ο εγγεγραμμένος Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των κωδικών και του Λογαριασμού του εν γένει. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο Χρήστης για το Προφίλ Πληρωμής πρέπει να είναι ακριβή, ενημερωμένα και αληθή. Ο εγγεγραμμένος Χρήστης ευθύνεται πλήρως για κάθε πράξη που λαμβάνει χώρα μέσω του Λογαριασμού του και η Vendora δεν φέρει καμία ευθύνη.

2.3. Ο Χρήστης οφείλει να μας ειδοποιεί έγκαιρα σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού του ή τυχόν παραβίαση της ασφάλειάς του. Αν ο Χρήστης επιθυμεί να διαγράψει τον Λογαριασμό του, μπορεί να επιλέξει τη διαγραφή λογαριασμού ή να επικοινωνήσει με τη Vendora στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@vendora.gr ή support@vendora.cy.

3. Υπηρεσίες

3.1. Η Vendora λειτουργεί ως παθητικό μέσο για την διαδικτυακή σας διανομή και δημοσίευση, ενώ παρέχει τη δυνατότητα προώθησης Αγγελιών έναντι αντιτίμου. Συνιστούμε έναν διαδικτυακό ενδιάμεσο πάροχο φιλοξενίας, προσφέροντας στον Χρήστη μία ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγών, δηλαδή την Ιστοσελίδα, μέσω της οποίας οι Χρήστες μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν Αντικείμενα.

3.2. Αναφορικά με την προώθηση Αγγελιών, ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει την διάρκεια προώθησης, ωστόσο το αντίτιμο για την εν λόγω υπηρεσία είναι μη επιστρέψιμο σε περίπτωση διαγραφής της Αγγελίας πριν την πάροδο του επιλεγμένου χρόνου για τους εξής λόγους:

 • άμεση πώληση του Αντικειμένου,
 • απόσυρση της Αγγελίας από τον Χρήστη
 • το Αντικείμενο ή/και η Αγγελία παραβιάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της πώλησης
 • ο Χρήστης έχει αποκλειστεί λόγω παραβίασης των τιθέμενων όρων και προϋποθέσεων πώλησης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με την προώθηση Αγγελιών έναντι αντιτίμου μπορείτε να βρείτε εδώ

3.3. Σε καμία περίπτωση, δεν συμβάλλεται σε οποιαδήποτε συναλλαγή η Vendora, άμεσα ή έμμεσα, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη από τις εν λόγω συναλλαγές. Οι Αγοραστές, οι Πωλητές και οποιοδήποτε μέρος σε οποιαδήποτε συναλλαγή είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συναλλαγές που συνάπτουν μεταξύ τους μέσω της Ιστοσελίδας. Η Vendora δεν μεταβιβάζει την κυριότητα των Αντικειμένων από τον Πωλητή στον Αγοραστή. Συνεπώς, ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Vendora δεν φέρει καμία ευθύνη, και (ο Χρήστης) δεν δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση (είτε συμβατική είτε αστική είτε ποινική, έμμεση ή παρεμπίπτουσα) έναντι της Vendora ως απόρροια οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης, σχετιζόμενης με τις διαπραγματεύσεις, τη σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας ή σύμβασης μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, και εν γένει οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη σχέση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή.   

3.4. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η Vendora δεν φέρει ευθύνη για τη συμπεριφορά ενός Χρήστη όταν ο τελευταίος κάνει χρήση των Υπηρεσιών. Η Vendora δεν φέρει ευθύνη για την πλημμελή εκτέλεση ή την αδυναμία εκτέλεσης των συναλλαγών από τους Χρήστες.

3.5. Η Vendora δεν παρέχει σε καμία περίπτωση Υπηρεσίες Πληρωμής. Οι Υπηρεσίες Πληρωμής παρέχονται από την Mangopay. Αποκτώντας πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πληρωμής, ο Χρήστης αποδέχεται τη Σύμβαση Πλαίσιο που μπορείτε να βρείτε στη Σύμβαση Πλαίσιο. Αν ο Χρήστης δεν αποδέχεται τη δέσμευσή του από τη Σύμβαση Πλαίσιο, δεν θα του επιτραπεί να κάνει χρήση του EPA όπως περιγράφεται στη Ρήτρα 5. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@vendora.gr ή support@vendora.cy.

3.6. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Χρηστών, η Vendora υποστηρίζει ή/και συνεργάζεται με διάφορους παρόχους αποστολής (couriers). Η Vendora δεν παρέχει σε καμία περίπτωση Υπηρεσίες Αποστολής και ως εκ τούτου δε φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τις αποστολές. Οι Υπηρεσίες Αποστολής παρέχονται από τους συνεργαζόμενους παρόχους. Αποκτώντας πρόσβαση στις Υπηρεσίες Αποστολής, ο Χρήστης θα πρέπει να αποδεχτεί τους όρους και προϋποθέσεις του εκάστοτε παρόχου, τους οποίους μπορεί να βρει εδώ.

3.7. Πέρα από τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω, η Vendora επιτρέπει δωρεές προς συνεργαζόμενους οργανισμούς. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δέσμευσης της εταιρίας να υποστηρίζει αιτήματα και οργανισμούς που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της, προσφέρει στους Χρήστες τη δυνατότητα να δωρίσουν, αν το επιθυμούν, ένα ποσό από τα κέρδη τους σε έναν συνεργαζόμενο οργανισμό. Η επιλογή της δωρεάς είναι αποκλειστικά προαιρετική και γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας, παρόλα αυτά τα ποσά των δωρεών είναι μη επιστρέψιμα. Επιλέγοντας την επιλογή δωρεάς, οι Χρήστες εξουσιοδοτούν τη Vendora να συλλέγει και να μεταφέρει το καθορισμένο ποσό δωρεάς από τα κέρδη τους στον συνεργαζόμενο οργανισμό της επιλογής τους. Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με την δωρεές μπορείτε να βρείτε εδώ.

4. Όροι δημοσίευσης

4.1. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα Αντικείμενα που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα πρέπει να είναι ελεύθερα εμπορεύσιμα και ελεύθερα από κάθε βάρος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Χρήστης απαγορεύεται να προβαίνει σε δημοσίευση Αγγελιών για την πώληση και αγορά πορνογραφικού υλικού, ναρκωτικών και άλλων παρανόμων ουσιών, φαρμακευτικών προϊόντων, όπλων, ανθρωπίνων οργάνων, κλεμμένων και λαθραίων αντικειμένων, τραπεζικών προϊόντων, χρημάτων, αρχαίων αντικειμένων, αντικειμένων που σχετίζονται με τυχερά παίγνια και στοιχήματα κλπ.

4.2. Σε περίπτωση που η Vendora αντιληφθεί την δημοσίευση τυχόν Αγγελιών για την πώληση και αγορά παρανόμων αντικειμένων, οι εν λόγω Αγγελίες θα διαγράφονται αμέσως, με την επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος έναντι του Χρήστη που δημοσίευσε τις Αγγελίες αυτές.

4.3. Στη Vendora καταβάλουμε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι τα Αντικείμενα που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα μας δεν είναι παράνομα. Άλλως, δηλώνουμε ότι δεν υπέχουμε καμία ευθύνη και παραιτούμαστε από κάθε σχετική αξίωση σε περίπτωση που τα Αντικείμενα που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μας είναι παράνομα.

4.4. Αγγελίες που αποβλέπουν σε διαφημιστικούς σκοπούς απαγορεύονται. Οι Αγγελίες θα πρέπει να αποσκοπούν στην πώληση και αγορά των Αντικειμένων. Από τη στιγμή που ένα Αντικείμενο πωλείται, ο Χρήστης οφείλει να αποσύρει έγκαιρα τη σχετική Αγγελία από την Ιστοσελίδα.

5. Εφαρμογή Μεσεγγύησης & Πληρωμών (EPA)

5.1. Προκειμένου να διασφαλίσει τις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή από απάτη και/ή κάθε είδους κακόβουλη ενέργεια, η Vendora παρέχει στον Χρήστη την Εφαρμογή Μεσεγγύησης και Πληρωμών (EPA). Ο Χρήστης δια του παρόντος αναγνωρίζει και αποδέχεται τους Όρους λειτουργίας του EPA και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς.

5.2. Η πληρωμή του Αντιτίμου Αγοράς πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της χρήσης του EPA είτε η παράδοση του Αντικειμένου πραγματοποιηθεί μέσω αποστολής είτε παραδοθεί απευθείας από τον Πωλητή στον Αγοραστή.

5.3. Προκειμένου να γίνει χρήση των Υπηρεσιών μας, τόσο ο Αγοραστής όσο και ο Πωλητής πρέπει να έχουν ή να δημιουργήσουν Προφίλ Πληρωμής, συμπληρώνοντας έκαστος όσα προσωπικά στοιχεία απαιτούνται. Σε περίπτωση κατά την οποία η παράδοση του Αντικειμένου πραγματοποιηθεί μέσω αποστολής, η Vendora προσφέρει Υπηρεσίες Αποστολής, σε συνεργασία με διάφορους παρόχους (couriers). Για να κάνετε χρήση αυτής της υπηρεσίας, είναι απαραίτητο το προς παράδοση Αντικείμενο να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον νόμο, τους παρόντες Όρους και τους όρους χρήσης του παρόχου αποστολής που επελέγη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες Αποστολής, τους παρόχους, τα κόστη και τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της υπηρεσίας αποστολής μπορείτε να βρείτε εδώ.

5.4. Περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή διαδικασία πληρωμής ανάλογα με τον τρόπο αποστολής του Αντικειμένου, καθώς επίσης και με τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων μπορείτε να βρείτε εδώ.

5.5. Σε περίπτωση διαφοράς που θα ανακύψει μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή αναφορικά με την πώληση του Αντικειμένου, τα μέρη θα διαπραγματευτούν καλόπιστα ώστε να επιλύσουν τη διαφορά τους με φιλική διευθέτηση. Αν ο Αγοραστής και ο Πωλητής αδυνατούν να επιλύσουν τη διαφορά τους, δύνανται να ζητήσουν τη συμβουλή της Vendora Κατόπιν αιτήματός τους, η Vendora θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει να επιλύσουν τη διαφορά τους καλόπιστα και επί τη βάσει αποκλειστικά της πολιτικής μας. Η Vendora δεν κρίνει αναφορικά με νομικά ζητήματα ή απαιτήσεις. Δεν φέρουμε καμία υποχρέωση προς επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς. Μέχρις ότου διευθετηθεί η τυχόν διαφορά, το Αντίτιμο θα παραμένει δεσμευμένο από την Vendora.

6. Αποδέσμευση Αντιτίμου Αγοράς

6.1. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω του EPA κατά τα περιγραφόμενα στη Ρήτρα 5, ο Πωλητής ενεργοποιεί τη διαδικασία πληρωμής μέσω της καταχώρησης του ποσού πληρωμής και των πληροφοριών του τραπεζικού λογαριασμού που επιλέγει. Σε περίπτωση που ο Πωλητής επιθυμεί να προβεί σε εξαργύρωση του Αντιτίμου Αγοράς για πρώτη φορά, πρέπει να ταυτοποιηθεί (η «Ταυτοποίηση KYC»). Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τα σχετικά με τη ταυτοποίηση έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων ταυτότητας ή διαβατηρίου του. Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι έγκυρα και να μην έχουν λήξει. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα εν λόγω έγγραφα μπορείτε να βρείτε εδώ.

6.2. Σε περίπτωση που η Ταυτοποίηση KYC επιτευχθεί, το Αντίτιμο Αγοράς που είχε αποδεσμευτεί στο Πορτοφόλι Vendora του Πωλητή, θα είναι διαθέσιμο προς εξαργύρωση. Άλλως, αν η ταυτοποίησηKYC δεν επιτευχθεί, ο Πωλητής θα ειδοποιηθεί για τον λόγο της αποτυχίας και μπορεί να υποβάλει εκ νέου τα σχετικά έγγραφα.

6.3. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν αποδέσμευσης του Αντιτίμου Αγοράς στο Πορτοφόλι Vendora του Πωλητή, ο Πωλητής επιθυμεί να προβεί σε ανάληψη ή/και να μεταφέρει σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό κάποιο ποσό από το Πορτοφόλι Vendora, θα παρακρατείται ένα μικρό ποσό ως προμήθεια για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μέσω της Vendora.gr. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποσό προμήθειας, μπορείτε να βρείτε εδώ.

7. Πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη

7.1. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το περιεχόμενο που εν γένει παρέχεται ή δημοσιοποιείται στην Ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων και γραφικών που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα (εφεξής αναφερόμενο ως το «Περιεχόμενο»). Η Vendora δεν φέρει καμία ευθύνη και παραιτείται από κάθε αξίωση ως προς το εν λόγω Περιεχόμενο.

7.2. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο που αναρτάται στην Ιστοσελίδα:

α. θα είναι αληθές, ακριβές και ενημερωμένο,

β. δεν θα είναι προϊόν απάτης ούτε θα αφορά την πώληση πλαστών ή κλεμμένων αντικειμένων,

γ. δεν θα παραβιάζει κανέναν νόμο, διάταγμα ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εκείνων που διέπουν τον έλεγχο εξαγωγών, την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την καταπολέμηση των διακρίσεων ή τη ψευδή διαφήμιση),

δ. δεν θα παραβιάζει κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας ή δικαίωμα δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους,  

ε. δεν θα είναι δυσφημιστικό ούτε θα προβαίνει σε παράνομη απειλή ή παράνομη παρενόχληση,

στ. δεν θα περιέχει ιούς, δούρειους ίππους (Trojan horses) ή άλλα ανάλογα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που μπορεί να επηρεάσουν την Ιστοσελίδα μας,

ζ. δεν θα διανέμει ούτε θα περιέχει spam, chain letters ή σχήματα πυραμίδας,

η. δεν θα αποτελείται από άσεμνο ή πορνογραφικό υλικό, ούτε θα συνιστά έκφραση μισαλλοδοξίας, ρατσισμού ή μίσους,

θ. δεν θα αντιποιείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά την Vendora, τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της κ.λπ., ούτε θα δηλώνει ψευδώς ή κατ’ άλλο τρόπο παρερμηνεύει τη συνεργασία σας με ένα πρόσωπο ή οντότητα, και

ι. δεν θα δημιουργεί επικεφαλίδες ούτε θα καθοδηγεί κατ’ άλλο τρόπο αναγνωριστικά προκειμένου να συγκαλύψει την προέλευση οποιουδήποτε Περιεχομένου μεταδίδεται μέσω της Ιστοσελίδας.

7.3. Η Vendora δεν εγγυάται την αλήθεια, ακρίβεια ή πληρότητα του Περιεχομένου και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής που οφείλεται σε ανακριβές, ψευδές, παράνομο, δόλιο ή αβάσιμο Περιεχόμενο. Η Vendora δεν μπορεί να επαληθεύσει ή να υποστηρίξει την ποιότητα, ασφάλεια ή τη νομιμότητα του αναρτημένου Περιεχομένου, ή την αλήθεια ή ακρίβεια οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου αναρτάται από τους Χρήστες στην Ιστοσελίδα μας.     

7.4. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Vendora έχει το απόλυτο δικαίωμα να επιμελείται, τροποποιεί ή να διαγράφει οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα του Περιεχομένου που δημοσιεύεται από το Χρήστη, αν το κρίνει απαραίτητο.

 8. Υποχρεώσεις του Χρήστη

Επιπροσθέτως των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, ο Χρήστης υποχρεούται δια του παρόντος:

α. να διατηρεί τα στοιχεία εισόδου και τους κωδικούς του μυστικούς σε σχέση με τρίτα μέρη, εκτός από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτόν προς χρήση των στοιχείων εισόδου,

β. να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό την διενέργεια παρανόμων πράξεων/συναλλαγών και να μην διαδίδει, μεταδίδει ή θέτει στη διάθεση τρίτων οποιουδήποτε είδους πληροφορία, στοιχείο ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημόσιες ελευθερίες που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα και τις διεθνείς συνθήκες,

γ. να παρέχει αντικειμενικές, σωστές, εξαντλητικές και λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με τη σκοπούμενη συναλλαγή και να μην εισάγει ή να διαδίδει ψευδείς, παραπλανητικές, διφορούμενες ή ανακριβείς πληροφορίες και περιεχόμενο με τρόπο που παραπλανά ή είναι πιθανό να παραπλανήσει τους αποδέκτες των πληροφοριών,

δ. να διασφαλίζει ότι η προτεινόμενη τιμή πώλησης των Αντικειμένων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία τα αφορά, είναι ορθά,

ε. να μην αντιγράφει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και αναρτώνται από την Vendora ή άλλο Χρήστη, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει παράνομα,

στ. να μην παραβιάζει ούτε να επιχειρεί την παραβίαση των μηχανισμών ασφαλείας της Ιστοσελίδας ή εν γένει της ασφάλειας της παρούσας Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών,

ζ. να μην αντιγράφει, επαναδημιουργεί, επαναδημοσιεύει, μετατρέπει, διανέμει ή εκθέτει, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογεί, να μην δημιουργεί παράγωγα έργα, να μην αναθέτει, αδειοδοτεί, μεταβιβάζει ή προσαρμόζει κανένα λογισμικό, πληροφορία, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Vendora, εκτός από το περιεχόμενο που αναρτάται από τον ίδιο, 

η. να μην χρησιμοποιεί/παρουσιάζει συνδέσμους από άλλες Ιστοσελίδες που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες με εκείνες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα,

θ. να μην χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα άλλων Χρηστών, για σκοπούς άλλους πέραν εκείνων που σχετίζονται με την επικοινωνία στο πλαίσιο των σκοπούμενων συναλλαγών και εν γένει να μην διαδίδει, μεταφέρει ή θέτει στη διάθεση τρίτων οποιουδήποτε είδους πληροφορία, στοιχείο ή περιεχόμενο που παραβιάζει το απόρρητο των επικοινωνιών και τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα,

ι. να παρέχει στην Vendora όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, έγγραφα ή εξουσιοδοτήσεις που μπορεί να ζητηθούν από την τελευταία,

ια. να μην παραβιάζει τους παρόντες Όρους, την ισχύουσα νομοθεσία, διατάγματα και κανονισμούς,

ιβ. να μην διαδίδει, μεταφέρει ή θέτει στη διάθεση τρίτων φωτογραφίες ή οποιαδήποτε αναπαράσταση ή εικόνα ανηλίκων,

ιγ. να μην εισάγει ή να διαδίδει περιεχόμενο ρατσιστικής, ξενοφοβικής ή πορνογραφικής φύσης ή που υποστηρίζει την τρομοκρατία, τις ένοπλες συγκρούσεις, την υποκίνηση μίσους ή που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

9. Δικαιώματα της Vendora

9.1. Η Vendora διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναστέλλει, εν όλω ή εν μέρει, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, με ή χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Χρήστη, και ο τελευταίος αποδέχεται ότι ούτε ο ίδιος ούτε τρίτα μέρη έχουν δικαίωμα να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση εναντίον της Vendora για τον λόγο αυτό. Η Vendora μπορεί, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να διαγράψει οποιονδήποτε εγγεγραμμένο λογαριασμό, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή να αποτρέψει τον Χρήστη από το να επανεγγραφεί στην Ιστοσελίδα ή να έχει πρόσβαση σε αυτήν, αν ο Χρήστης:

α. παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, τον νόμο και τα χρηστά ήθη ή

β. παρέχει εσφαλμένες, παραπλανητικές και/ή ανακριβείς πληροφορίες κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα ή κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, ή

γ. ηθελημένα και εσκεμμένα αποκαλύπτει ανακριβείς πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, προσβάλλει άλλα πρόσωπα ή ενεργεί ανάρμοστα, ή

δ. χρησιμοποιεί την ταυτότητα άλλων Χρηστών ή κατ’ άλλον τρόπο ενεργεί παράνομα.

9.2. Η Vendora μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί τους παρόντες Όρους. Κάθε τροποποίηση των παρόντων Όρων που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα θα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Σε κάθε περίπτωση, η Vendora θα ενημερώνει τον Χρήστη για τις ουσιώδεις τροποποιήσεις των όρων ή των Υπηρεσιών της. Αν ο Χρήστης διαφωνεί με οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση, οφείλει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών κατόπιν των εν λόγω τροποποιήσεων. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι, εφόσον κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών κατόπιν των τροποποιήσεων, η Vendora θα θεωρεί τη χρήση ως αποδοχή των ανανεωμένων Όρων.    

9.3. Η Vendora διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την κίνηση των λογαριασμών και των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των Χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας, προκειμένου να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών. 

9.4. Η Vendora διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τρίτα πρόσωπα για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων.

9.5. Η Vendora διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί με τους Χρήστες στα τηλέφωνα που παρέχουν είτε μέσω της Ιστοσελίδας (λ.χ. κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού) είτε μεταγενέστερα για θέματα σχετικά με τη χρήση του Λογαριασμού τους ή την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής τους.

10. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

10.1. Δικαιώματα του Χρήστη: Ο Χρήστης χορηγεί στη Vendora το ανέκκλητο, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, διαρκές, δωρεάν, εκχωρήσιμο δικαίωμα να ασκεί κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέει από το Περιεχόμενο. Ειδικότερα, ο Χρήστης χορηγεί στη Vendora το δικαίωμα να κάνει χρήση, αναπαραγάγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιοποιεί, μεταφράζει, παράγει και διανέμει το Περιεχόμενο, ή να ενσωματώνει αυτό σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή, μέσο αποθήκευσης και κάθε τεχνολογικό μέσο που ήδη υπάρχει ή που πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον.  

10.2. Δικαιώματα της Vendora: Οποιοδήποτε και ολόκληρο το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, των επωνυμιών, των διακριτικών γνωρισμάτων, των συμβόλων, του ονόματος της ιστοσελίδας, των βιομηχανικών σχεδίων, των εικόνων, εικόνων φόντου, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων, λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στην Vendora ή σε τρίτα μέρη. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι θα σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Vendora ή τυχόν τρίτων μερών και κατανοεί ότι η πνευματική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους. Η Vendora χορηγεί στον Χρήστη το μη αποκλειστικό, με μεταβιβάσιμο δικαίωμα να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών αποκλειστικά για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Οποιοδήποτε δικαίωμα δεν χορηγείται ρητά στο Χρήστη, ανήκει στη Vendora (και τις θυγατρικές της ή εξουσιοδοτημένες από αυτή εταιρείες, αν υπάρχουν). 

11. Αποζημίωση

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι θα αποζημιώνει και θα προασπίζεται την Vendora, καθώς και τα αντίστοιχα μέλη, διευθυντές, υπαλλήλους ή εκπροσώπους της (και όλους τους διαδόχους όλων των ανωτέρω), απαλλάσσοντάς τους από κάθε προκύπτουσα ευθύνη, ζημία, απώλεια, έξοδα και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων νομικών δαπανών και ποσών που καταβλήθηκαν ευλόγως για τη διευθέτηση εννόμων αξιώσεων) που απορρέουν ή που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με (i) την πρόσβασή σας ή τη χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών, (ii) την παραβίαση ή τη φερόμενη παραβίαση οποιασδήποτε δήλωσης που έγινε από εσάς δια του παρόντος ή οποιαδήποτε παραβίαση κάθε άλλης διάταξης των παρόντων Όρων εκ μέρους σας, (iii) την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης νόμου, και (iv) τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ υμών και άλλου Χρήστη/τρίτου μέρους. Η Vendora διατηρεί το δικαίωμα, με δική της δαπάνη, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο τέτοιων διαφορών, και σε κάθε περίπτωση θα συνεργαστείτε με αυτή προς την θεμελίωση κάθε διαθέσιμης υπερασπιστικής γραμμής.    

12. Προσωπικά Δεδομένα

Η Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας, η οποία είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας, περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη που επεξεργάζεται η Vendora και τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργάζεται. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Ειδοποίηση.

13. Περιορισμός της ευθύνης

13.1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, ο Χρήστης ρητά αποδέχεται και συμφωνεί ότι:

 1. η Vendora και οι διευθυντές της, οι εργαζόμενοι, οι εργολάβοι ή οι συνεργάτες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεμπίπτουσα, ειδική ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων απώλειας κερδών, απώλειας δεδομένων ή καλής φήμης, παρακώλησης υπηρεσιών, ζημίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σφάλματος του συστήματος που απορρέει από ή συνδέεται με τους παρόντες Όρους ή με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών. Αν η αρμοδιότητά σας δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεμπίπτουσες ζημίες, ο ανωτέρω περιορισμός δεν θα εφαρμοστεί στην περίπτωσή σας,
 2. η χρήση των Υπηρεσιών λαμβάνει χώρα με δικό σας κίνδυνο και ότι η Ιστοσελίδα/Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται», χωρίς καμία εγγύηση. Η Vendora δεν ελέγχει και δεν εγγυάται: την ύπαρξη, την ποιότητα, την ασφάλεια και τη νομιμότητα των δημοσιευμένων Αντικειμένων, την αλήθεια ή την ακρίβεια του Περιεχομένου του Χρήστη, τη δυνατότητα των Πωλητών να πωλήσουν τα Αντικείμενα ούτε τη δυνατότητα των Αγοραστών να καταβάλλουν το αντίτιμο για τα Αντικείμενα, ούτε ότι ο Αγοραστής ή ο Πωλητής θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή,
 3. δεν εγγυόμαστε την αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα των αναρτημένων Αγγελιών, ούτε εγγυόμαστε την εκπλήρωση των απαιτήσεων ή προσδοκιών του Χρήστη. Η Vendora σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ικανότητα του Χρήστη και/ή την γνησιότητα του σκοπού του προς αγορά και πώληση των Αντικειμένων. Η Vendora επίσης δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των Αγγελιών, ούτε το ότι θα παραμείνουν ως έχουν,
 4. δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή ότι η Ιστοσελίδα θα λειτουργεί χωρίς διακοπή,
 5. χωρίς περιορισμό στα ανωτέρω, αποποιούμαστε ρητά όλες τις ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις, δηλώσεις και προϋποθέσεις που απορρέουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους ή τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, της απρόσκοπτης χρήσης ή της μη παράβασης, είτε ρητής είτε σιωπηρής, ή απορρέουσας από διαπραγμάτευση, χρήση ή εμπορική πρακτική, 
 6. δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα οποιασδήποτε προσφερόμενης Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε μέρους του Περιεχομένου,
 7. απαλλασσόμαστε από οποιαδήποτε αξίωση, αίτημα και ζημία που προκύπτει από διαφορές με άλλους Χρήστες ή μέρη,

13.2. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στους παρόντες Όρους, η Vendora δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, σε περίπτωση που η καθυστέρηση ή η αποτυχία αποδίδεται σε ανωτέρα βία.

13.3. Η Vendora δεν κατέχει κανένα από τα Αντικείμενα προς πώληση ή που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας και δεν αποτελεί μέρος των συναλλαγών πώλησης και αγοράς που πραγματοποιούνται αποκλειστικά μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή, ούτε ελέγχει ή επικυρώνει τα προϊόντα που προσφέρονται από τους Χρήστες μέσω της Υπηρεσίας, και ως εκ τούτου η Vendora δεν ευθύνεται, ούτε άμεσα, έμμεσα, ούτε επικουρικά, για ζημίες οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από τη χρήση και ανάθεση του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων Χρηστών ή/και τρίτων μέσω της Υπηρεσίας, ή για έλλειψη νομιμότητας, αξιοπιστία, χρησιμότητα, ειλικρίνεια, ακρίβεια, πληρότητα αυτών. Η Vendora δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από:

 • πιθανή ανακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τους Χρήστες ή των στοιχείων που προσφέρονται μέσω των Υπηρεσιών,
 • το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις δηλώσεις οποιουδήποτε Χρήστη ή τρίτων που κοινοποιούνται ή εμφανίζονται μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εικόνων μέσω συνομιλίας,
 • τη χρήση υλικού των Υπηρεσιών που μπορούν να κάνουν οι Χρήστες, κατά παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπιστευτικών πληροφοριών, του περιεχομένου των Υπηρεσιών ή τρίτων.
 • τη διενέργεια πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού και παράνομης διαφήμισης,
 • την πιθανή απώλεια δεδομένων Χρήστη λόγω αιτιών που δεν μπορούν να αποδοθούν στις Υπηρεσίες,
 • πρόσβαση από ανηλίκους στο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες,
 • τυχόν καθυστέρηση παράδοσης του Αντικειμένου που απεστάλη από συνεργαζόμενο πάροχο μέσω των Υπηρεσιών Αποστολής κ.ά.

14. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους από άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη, και δεν εγγυόμαστε την συνεχή και ασφαλή προσβασιμότητα σε αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών και των σελίδων που αναφέρονται ή συνδέονται με αυτές με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή άλλη υποχρέωση που απορρέει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιασδήποτε σχετικής ιστοσελίδας. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μερών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη και απαλλάσσει την Vendora από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και από κάθε ευθύνη για την τεχνική διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία, την ακρίβεια των υπηρεσιών, πληροφοριών, στοιχείων ή/και περιεχομένου των εν λόγω ιστοσελίδων στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο Χρήστης.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

15.1. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ολλανδικό δίκαιο.

15.2. Διαφορές μεταξύ Χρηστών: Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει ή συνδέεται με τις σχέσεις μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή στο πλαίσιο των παρόντων Όρων, ο Πωλητής και ο Αγοραστής οφείλουν να διαπραγματεύονται καλόπιστα ώστε να επιλύσουν τη διαφορά με φιλική διευθέτηση. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής και ο Πωλητής δεν μπορούν να επιλύσουν τη διαφορά τους, δύνανται να ζητήσουν τη συμβουλή της Vendora. Κατόπιν αιτήματός τους, η Vendora θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει να επιλύσουν την διαφορά καλόπιστα και επί τη βάσει αποκλειστικά της δικής μας ερμηνείας για τις πολιτικές μας. Η Vendora δεν κρίνει αναφορικά με νομικά ζητήματα ή απαιτήσεις. Δεν φέρουμε καμία υποχρέωση προς επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς. 

15.3. Διαφορές με την Vendora: Σε περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένοι με την Vendora, παρακαλείστε να μας ενημερώσετε, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διευθετήσουμε το πρόβλημά σας. Αν το πρόβλημά σας δεν διευθετηθεί φιλικά εντός 15 (δεκαπέντε) εργασίμων ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης, θα εφαρμοστεί η εξής διαδικασία: Η διαφορά θα πρέπει να επιλυθεί από το Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας. Το στάδιο της διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτικό πριν η υπόθεση παραπεμφθεί στη διαιτησία. Αν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, θα επιλυθεί με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας. Αν τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει ως προς τον διορισμό διαιτητή εντός 5 (πέντε) ημερών από το αίτημα διαιτησίας, θα διοριστεί μία τριμελής επιτροπή από το Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

16. Τελικές διατάξεις

16.1. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στους παρόντες Όρους, σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων είναι άκυρη, ανίσχυρη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η διάταξη αυτή θα παραμερίζεται και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων.

16.2. Οι παρόντες Όροι περιέχουν την πλήρη αποδοχή και συμφωνία σας με την Vendora και υπερέχουν κάθε προηγούμενης αποδοχής και συμφωνίας μεταξύ μας.

16.3. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ των Μερών.

16.4. Οι παρόντες Όροι εφαρμόζονται εξίσου στην Vendora, στα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές της εταιρείες.

16.5. Οι παρόντες Όροι έχουν συνταχθεί στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, η αγγλική έκδοση υπερέχει.

16.6. Προκειμένου να λαμβάνετε οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τους παρόντες Όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών στέλνοντας e-mail στην εξής διεύθυνση: support@vendora.gr ή support@vendora.cy.

Related Articles

Χρειάζεσαι ακόμη βοήθεια;
Δεν βρήκες την απάντηση που ψάχνεις; Μην ανησυχείς, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
Επικοινώνησε μαζί μας