1. Home
 2. 1. За Vendora
 3. Общи условия
 4. Условия за ползване

Условия за ползване

Добре дошли във Vendora!

Последна актуализация: 02 Април 2024

Настоящите Условия за ползване (или “Условия“) уреждат всички правни отношения, произтичащи от използването на нашите услуги, както е описано по-долу. Моля, прочети внимателно тези Условия, преди да използваш Услугите. Твоят достъп до Услугите и тяхното използване зависят от приемането и спазването на настоящите Условия. С достъпа до услугите или използването им ти се съгласяваш да бъдеш обвързан с настоящите Условия. Ако не си съгласен(а) с която и да е част от настоящите условия, моля, не използвай услугите.

Моля, обърни внимание, че трябва да си навършил(а) 18 години, за да използваш услугите.

Винаги, когато думите “ние” или “наш” се появяват в Условията, те се отнасят за Vendora.

1.Определения:

Следните думи имат следното значение в настоящите условия, когато се използват с първа главна буква:

Акаунтозначава акаунтът, който трябва да бъде създаден от Потребителя, за да използва Услугите, и при създаването на който Потребителят трябва да приеме настоящите Условия
Обява(и)означава всяка обява, публикувана във Уебсайта
Купувачозначава лицето, което създава акаунт във Уебсайта с цел закупуване на Артикули;
Клаузаозначава клаузите, съдържащи се тук;
Транспортни услуги (куриерски услуги)означава услугите, предлагани на Потребителите от доставчиците на услуги за доставка, които са партньори на Vendora, и/или от доставчиците на услуги за доставка, поддържани от нашата платформа (куриери), съгласно съответните условия, приложими за всеки доставчик, които Потребителят трябва да прочете, преди да използва Услугите за доставка. Тези услуги могат да бъдат използвани от Продавача и Купувача за изпращане/получаване на Артикула по споразумение между тях. За всякаква допълнителна информация, моля, свържи се с отдела за обслужване на клиенти, като изпратиш имейл на support@vendora.gr, support@vendora.cy или support@vendora.bg
Заявление за ексроу и плащания (Заявление за депозит и плащания-EPA)означава приложението, предлагано на купувачите/продавачите чрез Уебсайта за защита на транзакциите между тях срещу измами и/или други злонамерени действия, както е описано в Клауза 5
Ескроу Портфейл (Escrow Wallet)означава ескроу сметката, създадена за целите на използването на ЕПС, в която Купувачът временно депозира Покупната цена до освобождаването ѝ във Vendora Портфейла на Продавача
Рамков договорозначава общите условия, уреждащи използването на платежната услуга на Mangopay
Предметза който(които) се отнася(т) обявата(ите)
KYC идентификацияозначава процесът на идентифициране на данните на Купувача, както е посочено в Клауза 6
Mangopay
означава доставчикът на Платежните услуги, а именно MANGOPAY S.A., издател на електронни пари, лицензиран в Люксембург от Комисията за надзор на финансовия сектор под референтен номер 3812 и оторизиран да извършва дейността си във всички държави-членки на Европейския съюз, със седалище на адрес 2, Avenue Amélie, L-1125, Люксембург, вписан в Търговския регистър на Люксембург под номер B173459. Mangopay е включена в списъка на институциите за електронни пари, достъпен тук. За избягване на съмнения, Vendora не предоставя никакви Платежни услуги
Профил на плащанеозначава профилът, който се изисква да бъде създаден при първото използване на ЕЗП, както от Продавача, така и от Купувача, за извършване на плащането и приключване на сделката между тях. Продавачът и/или Купувачът трябва да попълнят толкова лична информация, колкото е необходимо. Този профил ще се използва от Продавача и/или Купувача занапред за всяко бъдещо плащане чрез ЕПО
Платежни услугиозначава услугите, предлагани на Потребителите от Mangopay съгласно условията, съдържащи се в Рамковото споразумение, с което Потребителят трябва да се запознае, преди да използва Платежните услуги. За всякаква допълнителна информация, моля, свържи се с отдел “Обслужване на клиенти”, като изпратиш имейл на адрес: support@vendora.gr, support@vendora.cy или support@vendora.bg
Покупна ценаозначава сумата, платена от Купувача на Продавача в съответствие с настоящите Условия
Продавачозначава лице, което създава акаунт във Vendora с цел публикуване на Обяви и продажба на Артикули
Услугиозначава всяка услуга, предоставяна пряко или непряко от Vendora и/или нейните законни представители, агенти и служители, включително използването на Уебсайта и Приложението за ескроу и плащания (EPA)
Потребителозначава всяко лице, което посещава Уебсайта или използва Услугите за каквато и да е цел, включително Продавачи и Купувачи
Vendoraозначава частното дружество с ограничена отговорност с наименование “Vendora B.V.”, учредено и управлявано от законите на Холандия, регистрирано под номер 69478260.
Vendora Портфейлозначава електронната банкова сметка, създадена от Потребителя преди използването на платежните услуги на EPO
Уебсайтозначава този уебсайт, притежаван и управляван от Vendora, чрез който предоставяме Услугите си на Потребителите.

2. Регистрация

2.1 Потребителят има право да създаде акаунт във Vendora, като попълни регистрационния формуляр, достъпен на Уебсайта. Създаването на Акаунт е необходимо, за да се използват Услугите. Vendora си запазва правото да отхвърля искания за създаване на Акаунт по свое усмотрение и без да носи каквато и да е отговорност.

2.2 Регистрираният Потребител носи пълна отговорност за сигурността на своите пароли и Акаунта си като цяло. Личните данни, въведени от Потребителя за Платежния профил, трябва да са точни, актуални и верни. Регистрираният Потребител носи пълна отговорност за всяко действие, което се извършва чрез неговия/нейния Профил, и Vendora не носи отговорност.

2.3 Потребителят трябва да ни уведоми своевременно, ако узнае за неоторизирано използване на неговия/нейния Профил или за нарушаване на сигурността. Ако Потребителят желае да изтрие своя Профил, той/тя може да избере да изтрие Профила си или да се свърже с Vendora на support@vendora.gr, support@vendora.cy или support@vendora.bg

3. Услуги

3.1 Vendora действа като пасивна среда за твоето онлайн разпространение и публикуване и предоставя възможност за популяризиране на реклами срещу заплащане. Препоръчваме доставчик на хостинг посредник, който предлага на Потребителя, платформа за онлайн обмен, т.е. Уебсайта, чрез който Потребителите могат да купуват или продават Артикули.

3.2 По отношение на промотирането на Обяви Потребителят може да избере продължителността на промотирането, но таксата за тази услуга не се възстановява в случай на изтриване на Обявата преди изтичането на избрания период по следните причини:

 • директна продажба на предмета
 • оттегляне на обявата от страна на потребителя
 • Предметa и/или Обявата нарушават условията за продажба
 • Потребителят е бил изключен поради нарушаване на условията на продажбата.

По-подробна информация относно подилване на Обяви срещу заплащане можете да намерите тук.

3.3 В никакъв случай Vendora не е участник в каквато и да е сделка, пряко или непряко, и не носи никаква отговорност от такива сделки. Купувачите, Продавачите и всяка страна по дадена сделка носят пълна отговорност за сделките, които сключват помежду си чрез Уебсайта. Vendora не прехвърля собствеността върху артикулите от Продавача на Купувача. Съответно Потребителят признава и приема, че Vendora не носи отговорност и (Потребителят) няма право да предявява каквито и да било претенции (независимо дали са договорни, граждански или наказателни, косвени или случайни) към Vendora в резултат на какъвто и да било спор, действие или бездействие, свързани с договарянето, сключването, валидността или изпълнението на каквото и да е споразумение или договор между Продавача и Купувача, и като цяло всеки спор, произтичащ от отношенията между Продавача и Купувача.

3.4 При спазване на приложимото законодателство, Vendora не носи отговорност за поведението на Потребител, когато последният използва Услугите. Vendora не носи отговорност за некачествено изпълнение или невъзможност за изпълнение на сделки от страна на Потребителите.

3.5. Vendora не предоставя платежни услуги при никакви обстоятелства. Платежните услуги се предоставят от Mangopay. С достъпа до Платежните услуги Потребителят приема Рамковото споразумение. Ако Потребителят не приеме ангажимента си по Рамковото споразумение, той няма да има право да използва ЕПС, както е описано в точка 5. За всякаква допълнителна информация, моля, свържи се с отдел “Обслужване на клиенти”, като изпратиш имейл на support@vendora.gr, support@vendora.cy или support@vendora.bg

3.6 За да обслужва по-добре Потребителите, Vendora поддържа и/или си сътрудничи с различни транспортни фирми (куриери). Vendora в никакъв случай не предоставя Услуги по доставка и следователно не носи никаква отговорност по отношение на пратките. Услугите по доставка се предоставят от партньорските доставчици. С достъпа до Услугите за доставка Потребителят трябва да приеме общите условия на съответния доставчик, които можеш да намериш тук.

3.7 В допълнение към изброените по-горе услуги, Vendora позволява дарения на партньорски организации. По-специално, като част от ангажимента на компанията да подкрепя каузи и организации, които са в съответствие с нейните ценности, тя предлага на потребителите възможността да дарят, ако желаят, сума от приходите си на партньорска организация. Изборът за дарение е напълно доброволен и може да бъде направен само чрез платформата, но сумите за дарения не подлежат на възстановяване. Избирайки опцията за дарение, Потребителите упълномощават Vendora да събере и прехвърли определената сума за дарение от техните приходи на партньорската организация по техен избор. По-подробна информация относно даренията можете да намерите тук.

4. Условия за публикуване

4.1 Потребителят признава и приема, че обектите, публикувани на уебсайта, трябва да бъдат свободно продаваеми и свободни от всякакви тежести. Ориентировъчно и без ограничения, на Потребителя е забранено да публикува Обяви за продажба и покупка на порнографски материали, наркотици и други незаконни вещества, фармацевтични продукти, оръжия, човешки органи, крадени и контрабандни предмети, банкови продукти, пари, древни предмети, предмети, свързани с хазарт и залагания, и др.

4.2 Ако Vendora установи, че са публикувани Обяви за продажба и покупка на незаконни предмети, тези Обяви ще бъдат незабавно изтрити, без да се засягат каквито и да било други законни права срещу Потребителя, публикувал тези Обяви.

4.3. Във Vendora полагаме всички усилия, за да гарантираме, че обектите, публикувани на нашия уебсайт, не са незаконни. В противен случай декларираме, че не носим отговорност и се отказваме от всякакви претенции в случай, че Предметите, публикувани на нашия Уебсайт, са незаконни.

4.4 Забранени са обявите, предназначени за рекламни цели. Обявите трябва да са насочени към продажбата и покупката на Предмети. Веднага след като даден Артикул бъде продаден, Потребителят трябва незабавно да изтегли съответната Обява от Уебсайта.

5. Прилагане на ескроу и плащания (EPA)

5.1 С цел да се предпазят транзакциите, извършвани между Продавача и Купувача, от измама и/или всякакъв вид злонамерени действия, Vendora предоставя на Потребителя приложението за ескроу и плащания (EPA). С настоящото Потребителят потвърждава и приема Условията за ползване на EPA и всички права и задължения, произтичащи от тях.

5.2 Плащането на Сумата на покупката се извършва изключително чрез използването на ЕЗП, независимо дали доставката на Стоката се извършва чрез изпращане или се доставя директно от Продавача на Купувача.

5.3. За да могат да използват нашите Услуги, и купувачът, и продавачът трябва да имат или да създадат профил за плащане, като всеки от тях попълни необходимата лична информация. В случай че доставката на Артикула се извършва чрез куриер, Vendora предлага Услуги по доставка, в сътрудничество с различни доставчици (куриери). За да се използва тази услуга, е необходимо Артикулът, който трябва да бъде доставен, да отговаря на изискванията, определени от закона, настоящите Условия и условията за ползване на избрания куриер. Повече информация за Услугите за доставка, доставчиците, разходите и съответните условия за ползване на куриерската услуга можеш да намериш тук.

5.4 . Повече информация за точната процедура за плащане в зависимост от начина на доставка на артикула, както и процедурата за възстановяване можеш да намериш тук.

5.5. В случай на спор между Продавача и Купувача относно продажбата на артикула, страните ще преговарят добросъвестно, за да разрешат спора си по взаимно съгласие. Ако Купувачът и Продавачът не успеят да разрешат спора си, те могат да потърсят съдействие от Vendora При поискване от тяхна страна Vendora ще им съдейства да разрешат спора си добросъвестно и само въз основа на нашата политика. Vendora не прави преценки по отношение на правни въпроси или искове. Ние не сме задължени да разрешаваме каквито и да било спорове. До разрешаването на всеки спор платената сума остава запазена от Vendora.

6. Освобождаване на покупната цена

6.1. След приключване на транзакцията чрез ЕПО, както е описано в точка 5, продавачът активира процедурата за плащане, като въвежда сумата на плащането и информацията за банковата сметка, избрана от продавача. В случай че Продавачът желае да изплати Стойността на покупката за първи път, той трябва да се идентифицира (“Идентификация по KYC”). За тази цел той представя съответните документи, свързани с идентификацията, включително копие от личната си карта или паспорт. Документите трябва да са актуални и да не са с изтекъл срок на валидност. Повече информация относно тези документи можеш да намериш тук.

6.2. В случай че идентификацията KYC е постигната, възнаграждението за покупката, което е било освободено във Vendora Портфейла на Продавача, ще бъде на разположение за обратно изкупуване. В противен случай, ако KYC идентификацията не е постигната, Продавачът ще бъде уведомен за причината за неуспеха и може да представи отново съответните документи.

6.3 В случай че след освобождаването на Сумата за покупка във Vendora Портфейла на Продавача, Продавачът може да пожелае да изтегли и/или прехвърли някаква сума по личната си банкова сметка от Vendora Портфейла, ще бъде удържана малка сума като комисиона за Услугите, предоставени чрез Vendora. Повече подробности за размера на комисионата можеш да намериш тук.

7. Информация, предоставена от Потребителя

7.1. Потребителят носи цялата отговорност за информацията, данните и съдържанието, които обикновено се предоставят или публикуват на нашия Уебсайт, включително, но не само, за текстовете, снимките, изображенията и графиките, публикувани на Уебсайта (наричани по-долу “Съдържание“). Vendora не поема никаква отговорност и се отказва от всякакви претенции по отношение на такова Съдържание.

7.2. Потребителят потвърждава и приема, че съдържанието, публикувано на Уебсайта:

а. ще бъде вярно, точно и актуално,

б. няма да бъде резултат от измама или да включва продажба на фалшиви или крадени стоки,

в. няма да нарушава никакви закони, наредби или разпоредби (включително, без ограничение, тези, които регулират контрола на износа, защитата на потребителите, нелоялната конкуренция, борбата с дискриминацията или фалшива реклама)

г. няма да нарушава интелектуална собственост, търговска тайна или друго право на собственост или право на публичност или неприкосновеност на личния живот на трета страна,

д. не е обидно, не отправя заплахи или не упражнява тормоз

е. няма да съдържа вируси, троянски коне или други подобни компютърни програми, които могат да засегнат нашия Уебсайт

ж. няма да разпространява или съдържа спам, верижни писма или пирамидални схеми

з. няма да се състои от неприлични или порнографски материали, нито ще представлява израз на нетолерантност, расизъм или омраза

и. да не представяте в невярна светлина никое лице или организация, включително, но не само, Vendora, нейните директори, служители и т.н., нито да декларирате невярно или по друг начин да представяте невярно връзката си с дадено лице или организация

й. не създавате заглавия или други директни идентификатори с цел прикриване на произхода на каквото и да е Съдържание, предавано чрез Сайта

7.3. Vendora не гарантира истинността, точността или пълнотата на Съдържанието и не носи отговорност в случай на унищожаване поради неточно, невярно, незаконно, измамно или неоснователно Съдържание. Vendora не може да проверява или да потвърждава качеството, безопасността или законността на публикуваното Съдържание, както и истинността или точността на друго Съдържание, публикувано от Потребителите на нашия Сайт.

7.4 Потребителят признава, че Vendora има абсолютното право да редактира, променя или изтрива всяка част или част от Съдържанието, публикувано от Потребителя, ако сметне това за необходимо.

8. Задължения на Потребителя

В допълнение към другите задължения, предвидени в настоящите Условия, Потребителят се задължава да:

а. да пази в тайна своите данни за вход и пароли по отношение на трети лица, с изключение на лицата, упълномощени от него да използват данните за вход

б. да не използва Уебсайта с цел извършване на незаконни действия/сделки и да не разпространява, предава или предоставя на трети лица всякакъв вид информация, данни или съдържание, които нарушават основните права и обществени свободи, признати от Конституцията и международните договори,

в. да предоставя обективна, точна, коректна, изчерпателна и подробна информация във връзка с планираната сделка и да не въвежда или разпространява невярна, подвеждаща, двусмислена или неточна информация и съдържание по начин, който въвежда или може да въведе за заблуда на получателите на информацията

г. да гарантира, че предложената продажна цена на елементите и всяка информация, свързана с тях, е вярна

д. да не копира информацията, показана на Уебсайта и публикувана от Vendora или друг Потребител, с цел да я използва незаконно

е. да не нарушава или да се опитва да наруши механизмите за сигурност на Уебсайта или сигурността на този Уебсайт и Услугите като цяло

ж. да не копира, пресъздава, публикува, преобразува, разпространява или излага, декомпилира, разглобява, създава производни произведения, преотстъпва, лицензира, прехвърля или адаптира софтуер, информация, текст, графики, изходен код или друго съдържание от Уебсайта без предварителното писмено съгласие на Vendora, с изключение на съдържанието, публикувано от него/нея

з. да не използва/представя връзки от други Уебсайтове, които предоставят услуги, подобни на тези, предоставяни от Уебсайта

и. да не използва личните данни на други Потребители за цели, различни от тези, свързани с комуникацията в контекста на планираните сделки, и като цяло да не разпространява, прехвърля или предоставя на трети лица всякакъв вид информация, данни или съдържание, които нарушават поверителността на комуникацията и законодателството за личните данни

й. да предостави на Vendora цялата необходима информация, документи или разрешения, които могат да бъдат поискани от последния

к. да не нарушава настоящите Условия, приложимите закони, укази и разпоредби

л. да не разпространява, прехвърля или предоставя на трети лица снимки или каквото и да е представяне или изображение на непълнолетни лица

м. да не въвеждат или разпространяват съдържание с расистки, ксенофобски или порнографски характер или такова, което пропагандира тероризъм, въоръжен конфликт, подбуждане към омраза или нарушава правата на човека

9. Права на Vendora

9.1 Vendora си запазва правото да променя или спира, изцяло или частично, временно или постоянно, Уебсайта и Услугите, със или без предварително писмено уведомление до Потребителя, като последният приема, че нито той, нито трети лица имат право да предявяват каквито и да било претенции към Vendora по тази причина. Vendora може по свое усмотрение да изтрие всеки регистриран профил по всяко време и по всякаква причина или да попречи на Потребителя да се регистрира отново на Уебсайта или да получи достъп до него, ако Потребителят:

А. нарушава задълженията си по настоящите Общи условия, закона и морала

Б. предоставя невярна, подвеждаща и/или неточна информация при регистрация в Уебсайта или при използване на Уебсайта

В. умишлено и умишлено разкрива неточна информация на Уебсайта, обижда други лица или действа неподходящо

Г. използва самоличността на други потребители или по друг начин действа незаконно.

9.2 Vendora може по свое усмотрение да променя настоящите Условия. Всяко изменение на настоящите Условия, публикувано на Уебсайта, влиза в сила от момента на публикуването му. Във всеки случай Vendora ще информира Потребителя за всички съществени изменения на Условията или на своите Услуги. Ако Потребителят не е съгласен с предложената промяна, той трябва да се въздържа от използването на Уебсайта и Услугите след тези промени. Потребителят потвърждава, че ако използва Уебсайта и Услугите след измененията, Vendora ще счита това използване за приемане на актуализираните Условия.

9.3 Vendora си запазва правото да наблюдава трафика на акаунтите и съобщенията, разменяни между Потребителите чрез Уебсайта, за да осигури възможно най-високо качество на предоставяните Услуги.

9.4 Vendora си запазва правото да използва трети страни за изпълнение на тези задължения.

9.5. Vendora си запазва правото да се свързва с Потребителите на предоставените от тях телефонни номера чрез Уебсайта (напр. по време на създаването на Профила) или впоследствие по въпроси, свързани с използването на Профила им или успешното приключване на сделката им.

10. Права на интелектуална собственост

10.1. Права на потребителя: Потребителят предоставя на Vendora неотменимо, неизключително, световно, вечно, безвъзмездно и прехвърлимо право да упражнява всички права на интелектуална собственост върху Съдържанието. По-специално Потребителят предоставя на Vendora правото да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, произвежда и разпространява Съдържанието или да го включва във всякаква електронна форма, носител на информация и всякакъв технологичен носител, който вече съществува или ще бъде разработен в бъдеще.

10.2 Права на Vendora: Цялото съдържание, включително, но не само, търговските марки, търговските наименования, търговския стил, отличителните знаци, символите, името на Уебсайта, промишлените дизайни, изображенията, фоновите изображения, снимките, навигационните инструменти, текстовете, софтуера или свързаните с тях продукти и стоки, показани на Уебсайта, са собственост на Vendora или на трети страни. Потребителят потвърждава, че ще зачита правата на интелектуална собственост на Vendora или на трети страни и разбира, че интелектуалната собственост в този Уебсайт и софтуера не може да бъде използвана по никакъв начин и с никакви средства без предварителното писмено разрешение на техните собственици. Vendora предоставя на Потребителя неизключително, прехвърлимо право да използва Уебсайта и Услугите единствено за лични, нетърговски цели в съответствие с настоящите Условия. Всяко право, което не е изрично предоставено на Потребителя, е собственост на Vendora (и нейните филиали или упълномощени от нея дружества, ако има такива).

11. Обезщетение

Потребителят потвърждава, че ще обезщети и защити Vendora, както и съответните ѝ членове, директори, служители или представители (и всички наследници на всички горепосочени), като ги освободи от всякаква произтичаща отговорност, щета или загуба, разходи и разноски (включително адвокатски хонорари и суми, разумно платени за уреждане на съдебни искове), произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с (i) твоя достъп или използването на Уебсайта и/или Услугите, (ii) нарушаването или предполагаемото нарушаване на което и да е изявление, направено от теб в настоящия документ, или нарушаването на която и да е друга разпоредба на настоящите Условия от твоя страна; (iii) нарушаването на която и да е разпоредба на закона; и (iv) спорове, възникнали между теб и който и да е друг Потребител/трета страна. Vendora си запазва правото, за своя сметка, да поеме изключителната защита и контрол на такива спорове, като във всички случаи ти ще й сътрудничиш при установяването на всички налични защити.

12. Лични данни

Декларацията за поверителност, която е достъпна на нашия уебсайт, описва личните данни на Потребителя, обработвани от Доставчика, и целта, за която ги обработва. Моля, прочети внимателно това Уведомление.

13. Ограничаване на отговорността

13.1 При спазване на изключенията, предвидени в настоящите Условия, Потребителят изрично признава и се съгласява, че:

 1. Vendora и нейните директори, служители, изпълнители или свързани лица не носят отговорност за никакви случайни, специални или последващи щети, включително загуба на печалба, загуба на данни или добра репутация, загуба на услуга, компютърна повреда или системна повреда, произтичащи от или свързани с настоящите Условия или използването или невъзможността за използване на Услугите. Ако твоята юрисдикция не позволява изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, горното ограничение няма да се прилага във твоя случай
 2. Използването на Услугите е на твой собствен риск и че Уебсайтът/Услугите се предоставят “както са” и “както са налични”, без никаква гаранция. Vendora не контролира и не гарантира: съществуването, качеството, сигурността или законността на публикуваните Артикули; истинността или точността на Потребителското съдържание; способността на Продавачите да продават Артикулите или способността на Купувачите да плащат цената за Артикулите; или че Купувачът или Продавачът ще завършат сделката
 3. не гарантираме ефективността и резултатите от публикуваните Обяви, както и изпълнението на изискванията или очакванията на Потребителя. Vendora по никакъв начин не гарантира способността на Потребителя и/или истинността на целта на Потребителя да купува и продава Артикули. Vendora също така не гарантира наличността на Артикулите, нито че те ще останат такива, каквито са
 4. не гарантираме, че използването на Уебсайта и/или Услугите от твоя страна ще бъде без грешки или че Уебсайтът ще работи без прекъсване
 5. без да ограничаваме горното, ние изрично се отказваме от всички гаранции, декларации и условия, изрични или подразбиращи се, произтичащи от или свързани с настоящите Условия или Услугите, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за конкретна цел, ненарушаване на права, независимо дали са изрични или подразбиращи се, или произтичащи от хода на работа, употреба или търговска практика
 6. не даваме никакви гаранции за качеството, точността, пълнотата, изчерпателността или пригодността на предлаганата Услуга или на която и да е част от Съдържанието
 7. ние сме обезщетени за всякакви претенции, искания и щети, произтичащи от спорове с други Потребители или страни

13.2 Освен ако в настоящите Условия не е предвидено друго, Vendora не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията по настоящите Условия, в случай че забавянето или неизпълнението се дължи на извънредни обстоятелства.

13.3. Vendora не притежава нито един от артикулите, които се продават или продават чрез Уебсайта, и не е част от сделките за покупко-продажба, които се осъществяват единствено между купувача и продавача, нито контролира или потвърждава продуктите, предлагани от Потребителите чрез Услугата, и следователно Vendora не носи отговорност, пряко, непряко или косвено, за вреди от какъвто и да е характер, произтичащи от използването и възлагането на съдържание и дейности на Потребителите и/или трети лица чрез Услугата, или за липса на законност, Vendora не носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид, произтичащи, включително, но не само, от:

 • възможна неточност на информацията, предоставена от Потребителите, или на данните, предлагани чрез Услугите
 • съдържанието, информацията, мненията и изявленията на който и да е Потребител или трети страни, съобщени или показани чрез Услугите, включително изпращането на изображения чрез чат
 • използването на материали от Услугите, което Потребителите могат да извършат в нарушение на права на интелектуална и/или индустриална собственост, поверителна информация, съдържанието на Услугите или трети страни
 • участие в действия на нелоялна конкуренция и незаконна реклама
 • възможна загуба на потребителски данни по причини, които не могат да бъдат приписани на Услугите
 • достъп на непълнолетни лица до съдържанието, включено в Услугите,
 • всяко забавяне на доставката на Артикула, изпратен от партньорски доставчик чрез Услугите за доставка, и др.

14. Връзки към други уебсайтове

Нашият Уебсайт може да съдържа връзки от други уебсайтове, за чието съдържание и услуги не носим отговорност, и не гарантираме непрекъснат и безопасен достъп до тях. При никакви обстоятелства не трябва да се счита, че приемаме съдържанието или услугите на тези уебсайтове и страниците, към които се препраща или които са свързани с тях по какъвто и да е начин. Ние не носим отговорност за загуби, щети или други задължения, възникнали в резултат на използването от твоя страна на съответните уебсайтове. Потребителят признава и приема, че достъпът до уебсайтове на трети страни е на негов собствен риск и освобождава Vendora от всякаква отговорност за евентуално нарушение на права на интелектуална или индустриална собственост и от всякаква отговорност за техническата наличност, качеството, надеждността, точността на услугите, информацията, данните и/или съдържанието на тези уебсайтове, до които потребителят може да има достъп.

15. Приложимо право и разрешаване на спорове

15.1 Настоящите условия се уреждат от холандското законодателство.

15.2. Различия между потребителите: В случай на спор, произтичащ от или свързан с отношенията между Продавача и Купувача съгласно настоящите Условия, Продавачът и Купувачът ще преговарят добросъвестно за разрешаване на спора по взаимно съгласие. В случай че Купувачът и Продавачът не могат да разрешат спора си, те могат да потърсят съдействие от Vendora. По тяхно искане Vendora ще се опита да им помогне да разрешат спора добросъвестно и единствено въз основа на нашето тълкуване на нашите политики. Vendora не прави преценки по отношение на правни въпроси или искове. Ние не сме задължени да разрешаваме каквито и да било спорове.

15.3 Спорове с Vendora: Ако не сте доволни от Vendora, моля, уведомете ни и се надяваме, че ще успеем да разрешим проблема. Ако проблемът не бъде разрешен по взаимно съгласие в рамките на 15 (петнадесет) работни дни от деня на уведомяването, ще се приложи следната процедура: Спорът ще бъде разрешен от Отдел за посредничество и арбитраж. Етапът за посредничество е задължителен, преди случаят да бъде отнесен до арбитраж. Ако спорът не бъде разрешен чрез процедурата по посредничество, той ще бъде разрешен чрез арбитраж в съответствие с правилата на Отдела за посредничество и арбитраж. Ако страните не се споразумеят за назначаването на арбитър в рамките на 5 (пет) дни от искането за арбитраж, Отделът за посредничество и арбитраж ще назначи тричленен състав.

16. Заключителни разпоредби

16.1 Освен ако в настоящите Условия не е предвидено друго, в случай че някоя от разпоредбите на настоящите Условия е невалидна, нищожна и неприложима, тази разпоредба се отменя и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

16.2 Настоящите Условия съдържат пълното ти приемане и споразумение с Vendora и отменят всяко предишно приемане и споразумение между нас.

16.3 Нищо в настоящите Условия не може да се счита за установяване на каквото и да е съвместно предприятие, агенция, брокерско или комисионно отношение между Страните.

16.4 Настоящите Условия се прилагат еднакво за Vendora, нейните клонове и дъщерни дружества.

16.5. Настоящите Условия са съставени на български, английски и гръцки език. В случай на каквото и да е несъответствие, английската версия има предимство.

16.6 За да получиш каквато и да е информация относно настоящите условия, можеш да се свържеш с отдела за обслужване на клиенти, като изпратиш имейл на следния адрес: support@vendora.bg, support@vendora.gr или support@vendora.cy.

Related Articles