Όροι Χρήσης

Καλώς ορίσατε στη Vendora!

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2021

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (ή «Όροι») διέπουν όλες τις έννομες σχέσεις που απορρέουν από τη χρήση των Υπηρεσιών μας, όπως περιγράφονται παρακάτω. Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες Όρους με προσοχή προτού κάνετε χρήση των Υπηρεσιών. Η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και η χρήση αυτών προϋποθέτουν την αποδοχή και συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους. Με την πρόσβασή σας ή τη χρήση των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Αν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων, παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση των Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι πρέπει να είστε άνω των 18 ετών για να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών.

Όποτε στους Όρους αναγράφονται οι λέξεις «εμείς» ή «μας» αναφέρονται στη Vendora.gr.

1.Ορισμοί:

Οι ακόλουθες λέξεις έχουν την εξής σημασία στους παρόντες Όρους, όποτε χρησιμοποιούνται με πρώτο γράμμα κεφαλαίο:

Αγγελία(/ες)νοείται οποιαδήποτε αγγελία αναρτάται στην Ιστοσελίδα,
Αγοραστήςνοείται το πρόσωπο που δημιουργεί λογαριασμό στην Ιστοσελίδα με σκοπό την αγορά Αντικειμένων,
Ρήτρανοούνται οι ρήτρες που περιλαμβάνονται στο παρόν,
Εφαρμογή Μεσεγγύησης & Πληρωμών (Escrow & Payments Application-EPA)νοείται η εφαρμογή που προσφέρεται στους Αγοραστές/Πωλητές μέσω της Ιστοσελίδας για την διασφάλιση των μεταξύ τους συναλλαγών έναντι απάτης και/ή κάθε άλλης κακόβουλης ενέργειας, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στην Ρήτρα 5,   
Πορτοφόλι Μεσεγγύησης (Escrow Wallet)νοείται ο λογαριασμός μεσεγγύησης που δημιουργείται με σκοπό τη χρήση του EPA, στον οποίο κατατίθεται προσωρινά από τον Αγοραστή το Αντίτιμο Αγοράς μέχρι να αποδεσμευτεί στο Πορτοφόλι Πωλητή της Vendora,
Σύμβαση Πλαίσιονοούνται οι γενικοί όροι που διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας Πληρωμών  Mangopay,
Αντικείμενονοείται το αντικείμενο(/α) στο(/α) οποίο(/α) αναφέρεται(/ονται) η/οι Αγγελία(/ες),
Ταυτοποίηση KYCνοείται η διαδικασία ταυτοποίησης των δεδομένων του Αγοραστή, όπως ορίζεται στη Ρήτρα 6.2,
Mangopayνοείται ο πάροχος των Υπηρεσιών Πληρωμής, δηλαδή η MANGOPAY A.E., εκδότρια Ηλεκτρονικού Χρήματος, αδειοδοτημένη στο Λουξεμβούργο από την Επιτροπή Επιτήρησης Οικονομικού Τομέα  υπό τον αριθμό αναφοράς 3812 και εξουσιοδοτημένη να διεξάγει τις δραστηριότητές της σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα επί της Λεωφόρου  Amélie, αρ. 2, L-1125, Λουξεμβούργο, καταχωρισμένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο Λουξεμβούργου υπό τον αριθμό  B173459. Η Mangopay περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, που βρίσκεται διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.cssf.lu/surveillance/ep-eme/listes-officielles. Προς αποφυγή πάσας αμφιβολίας, καμία Υπηρεσία Πληρωμής δεν παρέχεται από την Vendora.gr,
Προφίλ Πληρωμήςνοείται το προφίλ που απαιτείται να δημιουργηθεί κατά την πρώτη χρήση του EPA, είτε από τον Πωλητή για τη δημιουργία Αιτήματος Πληρωμής ή από τον Αγοραστή για την εκτέλεση της πληρωμής. Ο Πωλητής και/ή ο Αγοραστής πρέπει να συμπληρώσουν όσα προσωπικά στοιχεία απαιτούνται. Το προφίλ αυτό χρησιμοποιείται εφεξής από τον Πωλητή και/ή τον Αγοραστή για κάθε μελλοντική πληρωμή μέσω του EPA,
Υπηρεσίες Πληρωμήςνοούνται οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους Χρήστες από την  Mangopay υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Πλαίσιο, τους οποίους ο Χρήστης οφείλει να αναγνώσει πριν κάνει χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμής. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση: support@vendora.gr,
Αντίτιμο Αγοράςνοείται  το ποσό που καταβάλλεται από τον Αγοραστή στον Πωλητή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους,
Πωλητήςνοείται το πρόσωπο που δημιουργεί λογαριασμό στη Vendora.gr με σκοπό την ανάρτηση Αγγελιών και την πώληση Αντικειμένων,
Υπηρεσίεςνοείται κάθε υπηρεσία που παρέχεται άμεσα ή έμμεσα από την Vendora.gr και/ή τους νόμιμους εκπροσώπους της, αντιπροσώπους και εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής Μεσεγγύησης και Πληρωμών (EPA),  
Χρήστηςνοείται οποιοδήποτε πρόσωπο που είτε επισκέπτεται την Ιστοσελίδα είτε κάνει χρήση των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των Πωλητών και των Αγοραστών,  
Vendora.grνοείται η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία “Vendora.gr”, που έχει συσταθεί και διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας, με έδρα επί της οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου, αρ. 35, Αθήνα, Ελλάδα, 
Πορτοφόλι Vendoraνοείται ο ηλεκτρονικός τραπεζικός λογαριασμός που δημιουργεί ο Χρήστης πριν κάνει χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμής του EPA,  
Ιστοσελίδανοείται η παρούσα ιστοσελίδα, ανήκουσα και λειτουργούσα από την Vendora.gr, μέσω της οποίας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας στους Χρήστες.   

2. Εγγραφή

2.1. Ο Χρήστης δικαιούται να δημιουργήσει λογαριασμό στη Vendora.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα. Η Vendora.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αιτήματα δημιουργίας λογαριασμού, κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς να επωμίζεται οποιαδήποτε ευθύνη.  

2.2. Ο εγγεγραμμένος Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των κωδικών και του λογαριασμού του εν γένει. Ο εγγεγραμμένος Χρήστης ευθύνεται πλήρως για κάθε πράξη που λαμβάνει χώρα μέσω του λογαριασμού του και η Vendora.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

2.3. Ο Χρήστης οφείλει να μας ειδοποιεί έγκαιρα σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή τυχόν παραβίαση της ασφάλειάς του. Αν ο Χρήστης επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Vendora.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@vendora.gr.

3. Υπηρεσίες

3.1. Η Vendora.gr λειτουργεί ως παθητικό μέσο για την διαδικτυακή σας διανομή και δημοσίευση. Συνιστούμε έναν διαδικτυακό ενδιάμεσο πάροχο φιλοξενίας, προσφέροντας στον Χρήστη μία ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγών, δηλαδή την Ιστοσελίδα, μέσω της οποίας οι Χρήστες μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν Αντικείμενα.

3.2. Σε καμία περίπτωση, δεν συμβάλλεται σε οποιαδήποτε συναλλαγή η Vendora.gr, άμεσα ή έμμεσα, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη από τις εν λόγω συναλλαγές. Οι Αγοραστές, οι Πωλητές και οποιοδήποτε μέρος σε οποιαδήποτε συναλλαγή είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συναλλαγές που συνάπτουν μεταξύ τους μέσω της Ιστοσελίδας. Η Vendora.gr δεν μεταβιβάζει την κυριότητα των Αντικειμένων από τον Πωλητή στον Αγοραστή. Συνεπώς, ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Vendora.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, και (ο Χρήστης) δεν δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση (είτε συμβατική είτε αστική είτε ποινική, έμμεση ή παρεμπίπτουσα) έναντι της Vendora.gr ως απόρροια οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σχετιζόμενης με τις διαπραγματεύσεις, τη σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας ή σύμβασης μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, και εν γένει οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη σχέση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή.   

3.3. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η Vendora.gr δεν φέρει ευθύνη για τη συμπεριφορά ενός Χρήστη όταν ο τελευταίος κάνει χρήση των Υπηρεσιών. Η Vendora.gr δεν φέρει ευθύνη για την πλημμελή εκτέλεση ή την αδυναμία εκτέλεσης των συναλλαγών από τους Χρήστες.

3.4. Η Vendora.gr δεν παρέχει σε καμία περίπτωση Υπηρεσίες Πληρωμής. Οι Υπηρεσίες Πληρωμής παρέχονται από την Mangopay. Αποκτώντας πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πληρωμής, ο Χρήστης αποδέχεται τη Σύμβαση Πλαίσιο που μπορείτε να βρείτε στη Σύμβαση Πλαίσιο.  Αν ο Χρήστης δεν αποδέχεται τη δέσμευσή του από τη Σύμβαση Πλαίσιο, δεν θα του επιτραπεί να κάνει χρήση του EPA όπως περιγράφεται στη Ρήτρα 5. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@vendora.gr4.

4. Όροι δημοσίευσης

4.1. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα Αντικείμενα που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα πρέπει να είναι ελεύθερα εμπορεύσιμα και ελεύθερα από κάθε βάρος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Χρήστης απαγορεύεται να προβαίνει σε δημοσίευση Αγγελιών για την πώληση και αγορά πορνογραφικού υλικού, ναρκωτικών και άλλων παρανόμων ουσιών, φαρμακευτικών προϊόντων, όπλων, ανθρωπίνων οργάνων, κλεμμένων και λαθραίων αντικειμένων, τραπεζικών προϊόντων, χρημάτων, αρχαίων αντικειμένων, αντικειμένων που σχετίζονται με τυχερά παίγνια και στοιχήματα κλπ.

4.2. Σε περίπτωση που η Vendora.gr αντιληφθεί την δημοσίευση τυχόν Αγγελιών για την πώληση και αγορά παρανόμων αντικειμένων, οι εν λόγω Αγγελίες θα διαγράφονται αμέσως, με την επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος έναντι του Χρήστη που δημοσίευσε τις Αγγελίες αυτές.

4.3. Στη Vendora.gr καταβάλουμε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι τα Αντικείμενα που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα μας δεν είναι παράνομα. Αλλιώς, δηλώνουμε ότι δεν υπέχουμε καμία ευθύνη και παραιτούμαστε από κάθε σχετική αξίωση σε περίπτωση που τα Αντικείμενα που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μας είναι παράνομα.

4.4. Αγγελίες που αποβλέπουν σε διαφημιστικούς σκοπούς απαγορεύονται. Οι Αγγελίες θα πρέπει να αποσκοπούν στην πώληση και αγορά των Αντικειμένων. Από τη στιγμή που ένα Αντικείμενο πωλείται, ο Χρήστης οφείλει να αποσύρει έγκαιρα τη σχετική Αγγελία από την Ιστοσελίδα.

5. Εφαρμογή Μεσεγγύησης & Πληρωμών (EPA)

5.1. Προκειμένου να διασφαλίσει τις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή από απάτη και/ή κάθε είδους κακόβουλη ενέργεια, η Vendora.gr παρέχει στον Χρήστη την Εφαρμογή Μεσεγγύησης και Πληρωμών (EPA). Ο Χρήστης δια του παρόντος αναγνωρίζει και αποδέχεται τους Όρους λειτουργίας του EPA και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς.  

5.2. Εναπόκειται αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια των Χρηστών εάν θα επιλέξουν ή όχι να κάνουν χρήση του EPA.

5.3. Εφόσον ο Αγοραστής επιλέγει να κάνει χρήση του EPA, η συναλλαγή θα εκτελείται με τον ακόλουθο τρόπο:

5.3.1. Δημιουργία Αιτήματος Πληρωμής

Ο Αγοραστής μπορεί να ξεκινήσει μία ηλεκτρονική συνομιλία (chat) με τον Πωλητή και να του ζητήσει ένα αίτημα πληρωμής (το «Αίτημα Πληρωμής»). Στη συνέχεια ο Πωλητής θα δημιουργεί ένα Αίτημα Πληρωμής και θα το αποστέλλει στον Αγοραστή. Ο Πωλητής θα πρέπει να διαθέτει Προφίλ Πληρωμής προκειμένου να εκτελέσει επιτυχώς τη διαδικασία αυτή. Κατά το στάδιο αυτό, ο Πωλητής θα εισαγάγει τα απαιτούμενα στοιχεία πληρωμής, ήτοι το Αντίτιμο Αγοράς σε ευρώ καθώς επίσης και την μεταφορική εταιρεία που θα επιλέξει.

5.3.2. Απάντηση στο Αίτημα Πληρωμής και Πληρωμή

α. Ο Αγοραστής θα ενημερωθεί αυτόματα μετά την υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής από τον Πωλητή. Ο Αγοραστής θα έχει στη διάθεσή του 3 (τρεις) ημέρες από την ειδοποίηση του Πωλητή για να αποδεχθεί ή να απορρίψει το Αίτημα Πληρωμής.

β. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν ανταποκριθεί εντός της χρονικής προθεσμίας των 3 (τριών) ημερών, το Αίτημα Πληρωμής θα λήγει.

γ. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής αρνηθεί, το Αίτημα Πληρωμής δεν θα εκτελείται.

δ. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής αποδέχεται το Αίτημα Πληρωμής, θα διατηρεί ένα Προφίλ Πληρωμής προκειμένου να εκτελέσει επιτυχώς την εν λόγω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν διαθέτει Προφίλ Πληρωμής, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα. Προς το σκοπό αυτό, αποδέχεται ότι θα εισαγάγει τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες και πληροφορίες πληρωμής.

ε. Σε περίπτωση που για την πληρωμή δεν απαιτείται εξουσιοδότηση ασφαλείας, το Αντίτιμο Αγοράς θα κατατεθεί στο Πορτοφόλι Μεσεγγύησης, και στη συνέχεια, θα ζητηθεί η αποστολή. Ενώ, σε περίπτωση που για την πληρωμή απαιτείται εξουσιοδότηση ασφαλείας, ο Αγοραστής θα πρέπει να παράσχει την εν λόγω εξουσιοδότηση.

στ. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν παράσχει εξουσιοδότηση για την πληρωμή εντός 3 (τριών) ημερών, είτε ο Πωλητής θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το Αίτημα Πληρωμής είτε ο Αγοραστής να μην καταθέσει το Αντίτιμο Αγοράς, όπως προβλέπεται στη Ρήτρα 5.3.2.ε. 

ζ. Σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Αίτημα Πληρωμής εντός των ως άνω 3 (τριών) ημερών που προβλέπονται στη Ρήτρα 5.3.2.α. Στην περίπτωση αυτή, υπό τον όρο ότι το Αντίτιμο Αγοράς έχει ήδη κατατεθεί στο Πορτοφόλι Μεσεγγύησης, θα πρέπει να λάβει χώρα πλήρης επιστροφή χρημάτων.

5.3.3. Αποστολή

α. Σε περίπτωση που ζητηθεί η αποστολή κατά τα ανωτέρω, ο Πωλητής θα έχει στη διάθεσή του 5 (πέντε) ημέρες προκειμένου είτε να αποδεχθεί είτε να απορρίψει το αίτημα αποστολής (το «Αίτημα Αποστολής»).

β. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν ανταποκριθεί εντός 5 (ημερών) ή απορρίψει το Αίτημα Αποστολής, το Αίτημα Αποστολής θα λήγει και θα λάβει χώρα πλήρης επιστροφή χρημάτων.

γ. Σε περίπτωση που ο Πωλητής αποδεχθεί το Αίτημα Αποστολής, οφείλει να αποστείλει το Αντικείμενο και να καταχωρήσει τον αριθμό αποστολής. Στη συνέχεια η διαδικασία αποστολής εκκινεί.

δ. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν καταχωρήσει τον αριθμό αποστολής εντός 5 (πέντε) ημερών από τον χρόνο που ζητήθηκε η αποστολή, το Αίτημα Αποστολής ακυρώνεται και λαμβάνει χώρα πλήρης επιστροφή χρημάτων.

ε. Σε περίπτωση που η αποστολή προς τον Αγοραστή δεν είναι επιτυχής, η διαδικασία αποστολής ακυρώνεται και λαμβάνει χώρα πλήρης επιστροφή χρημάτων.

στ. Σε περίπτωση που  η αποστολή προς τον Αγοραστή είναι επιτυχής, ο τελευταίος θα έχει στη διάθεσή του 2 (δύο) ημέρες να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. 

5.3.4. Αποδοχή Αποστολής

α. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν ανταποκριθεί εντός 2 (δύο) ημερών από την επιτυχή αποστολή, ο χρόνος για την αποδοχή της αποστολής λήγει και το Αντίτιμο Αγοράς θα αποδεσμεύεται στο Πορτοφόλι του Πωλητή.

β. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής εγκρίνει την αποστολή, το Αντίτιμο Αγοράς θα αποδεσμεύεται στο Πορτοφόλι του Πωλητή.

γ. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής απορρίψει την αποστολή, θα ζητείται πλήρης επιστροφή χρημάτων.

5.3.5. Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων

α. Σε περίπτωση που ο αγοραστής ζητήσει επιστροφή των χρημάτων (το «Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων»), ο Πωλητής θα έχει στη διάθεσή του 2 (δύο) ημέρες να την αποδεχτεί ή όχι.

β. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν προβεί σε καμία ενέργεια εντός των προαναφερθέντων 2 (δύο) ημερών, το Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων λήγει και θα ζητείται επιστροφή της αποστολής.

γ. Σε περίπτωση που ο Πωλητής αποδεχθεί το Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων, θα πρέπει να ζητηθεί επιστροφή αποστολής.

δ. Σε περίπτωση που ο Πωλητής αμφισβητεί το Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων, ο Πωλητής και ο Αγοραστής οφείλουν να διαπραγματευθούν με καλή πίστη για να επιλύσουν τη διαφορά τους με φιλική διευθέτηση. Αν ο Αγοραστής και ο Πωλητής αδυνατούν να λύσουν τη διαφορά τους, δύνανται να ζητήσουν τη συμβουλή της Vendora.gr. Κατόπιν αιτήματός τους η Vendora.gr θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει να επιλύσουν τη διαφορά τους καλόπιστα και επί τη βάσει αποκλειστικά της δικής μας ερμηνείας για την πολιτική μας, αποκλειστικά κατά την διακριτική μας ευχέρεια. Η Vendora.gr δεν κρίνει αναφορικά με νομικά ζητήματα ή απαιτήσεις. Δεν φέρουμε καμία υποχρέωση προς επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς.

ε. Σε περίπτωση που η διαφορά καταλήξει υπέρ του Αγοραστή, θα οφείλεται πλήρης ή μερική επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση μερικής επιστροφής, τα έξοδα αποστολής θα αφαιρεθούν από το συνολικό ποσό και θα αποδοθούν στον Πωλητή.

στ. Σε περίπτωση που η διαφορά καταλήξει υπέρ του Πωλητή, το Αντίτιμο Αγοράς θα αποδεσμεύεται.

5.3.6. Επιστροφή Αποστολής

α. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Πωλητή επιστροφή αποστολής (η «Επιστροφή Αποστολής»), ο Αγοραστής θα έχει στη διάθεσή του 5 (πέντε) ημέρες για να πραγματοποιήσει την επιστροφή.   

β. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν προβεί σε καμία ενέργεια εντός 5 (πέντε) ημερών, το αίτημα Επιστροφής Αποστολής θα λήγει και το Αντίτιμο Αγοράς θα αποδεσμευτεί.

γ. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής αποστείλει το προς επιστροφή Αντικείμενο και καταχωρήσει τον αριθμό αποστολής, εκκινεί η Επιστροφή Αποστολής.

δ. Σε περίπτωση που η Επιστροφή Αποστολής προς τον Πωλητή πραγματοποιηθεί επιτυχώς, ο τελευταίος θα έχει στη διάθεσή του 2 (δύο) ημέρες για να την εγκρίνει.

5.3.7. Έγκριση Επιστροφής Αποστολής

α. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν προβεί σε καμία ενέργεια εντός 2 (δύο) ημερών, η έγκριση της Επιστροφής Αποστολής θα λήγει και θα λάβει χώρα μερική επιστροφή χρημάτων. Τα έξοδα αποστολής θα αφαιρεθούν από το συνολικό ποσό και θα αποδοθούν στον Πωλητή.

β. Σε περίπτωση που ο Πωλητής εγκρίνει την Επιστροφή Αποστολής, επίσης θα λάβει χώρα μερική επιστροφή χρημάτων. Τα έξοδα αποστολής θα αφαιρεθούν από το συνολικό ποσό και θα αποδοθούν στον Πωλητή.

γ. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν εγκρίνει την Επιστροφή Αποστολής, ο Πωλητής και ο Αγοραστής θα διαπραγματευτούν καλόπιστα ώστε να επιλύσουν τη διαφορά τους με φιλική διευθέτηση. Αν ο Αγοραστής και ο Πωλητής αδυνατούν να επιλύσουν τη διαφορά τους, δύνανται να ζητήσουν τη συμβουλή της Vendora.gr. Κατόπιν αιτήματός τους, η Vendora.gr θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει να επιλύσουν τη διαφορά τους καλόπιστα και επί τη βάσει αποκλειστικά της δικής μας ερμηνείας της για την πολιτική μας, αποκλειστικά κατά την διακριτική μας ευχέρεια. Η Vendora.gr δεν κρίνει αναφορικά με νομικά ζητήματα ή απαιτήσεις. Δεν φέρουμε καμία υποχρέωση προς επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς.

δ. Σε περίπτωση που η διαφορά καταλήξει υπέρ του Αγοραστή, θα οφείλεται πλήρης ή μερική επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση μερικής επιστροφής, τα έξοδα αποστολής θα αφαιρεθούν από το συνολικό ποσό και θα αποδοθούν στον Πωλητή.

ε. Σε περίπτωση που η διαφορά καταλήξει υπέρ του Πωλητή, το Αντίτιμο Αγοράς θα αποδεσμεύεται.

6. Αποδέσμευση Αντιτίμου Αγοράς

6.1. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω του EPA κατά τα περιγραφόμενα στη Ρήτρα 5, το Αντίτιμο Αγοράς αποδεσμεύεται στο Πορτοφόλι Vendora του Πωλητή με τον ακόλουθο τρόπο:

6.2. Ο Πωλητής ενεργοποιεί τη διαδικασία πληρωμής μέσω της καταχώρησης του ποσού πληρωμής και των πληροφοριών του τραπεζικού λογαριασμού που επιλέγει. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής κάνει χρήση του EPA για πρώτη φορά, πρέπει να ταυτοποιηθεί (η «Ταυτοποίηση KYC»). Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τα σχετικά με τη ταυτοποίηση έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων ταυτότητας ή διαβατηρίου του. Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι έγκυρα και να μην έχουν λήξει.

6.3. Σε περίπτωση που η ΤαυτοποίησηKYC δεν επιτευχθεί, ο Πωλητής θα ειδοποιηθεί για τον λόγο της αποτυχίας και μπορεί να υποβάλει εκ νέου τα σχετικά έγγραφα.

6.4. Σε περίπτωση που η ΤαυτοποίησηKYC επιτευχθεί, το Αντίτιμο Αγοράς θα αποδεσμευτεί στο Πορτοφόλι Vendora του Πωλητή.  

6.5. Σε περίπτωση που το Αντίτιμο Αγοράς αποδεσμευτεί επιτυχώς, το Αντίτιμο Αγοράς θα καταβάλλεται επιτυχώς στον Πωλητή.  

6.6. Η παρούσα Ρήτρα 6 αναφέρεται αποκλειστικά στην περίπτωση που ο Χρήστης κάνει χρήση του EPA ώστε να διασφαλίσει τις συναλλαγές του και υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης στον βαθμό που αφορά τη χρήση του EPA.  

7. Πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη

7.1. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το περιεχόμενο που εν γένει παρέχεται ή δημοσιοποιείται στην Ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων και γραφικών που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα (εφεξής αναφερόμενο ως το «Περιεχόμενο»). Η Vendora.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και παραιτείται από κάθε αξίωση ως προς το εν λόγω Περιεχόμενο.

7.2. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο που αναρτάται στην Ιστοσελίδα:

α. θα είναι αληθές, ακριβές και ενημερωμένο,

β. δεν θα είναι προϊόν απάτης ούτε θα αφορά την πώληση πλαστών ή κλεμμένων αντικειμένων,

γ. δεν θα παραβιάζει κανέναν νόμο, διάταγμα ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εκείνων που διέπουν τον έλεγχο εξαγωγών, την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την καταπολέμηση των διακρίσεων ή τη ψευδή διαφήμιση),

δ. δεν θα παραβιάζει κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας ή δικαίωμα δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους,  

ε. δεν θα είναι δυσφημιστικό ούτε θα προβαίνει σε παράνομη απειλή ή παράνομη παρενόχληση,

στ. δεν θα περιέχει ιούς, δούρειους ίππους (Trojan horses) ή άλλα ανάλογα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που μπορεί να επηρεάσουν την Ιστοσελίδα μας,

ζ. δεν θα διανέμει ούτε θα περιέχει spam, chain letters ή σχήματα πυραμίδας,

η. δεν θα αποτελείται από άσεμνο ή πορνογραφικό υλικό, ούτε θα συνιστά έκφραση μισαλλοδοξίας, ρατσισμού ή μίσους,

θ. δεν θα αντιποιείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά την Vendora.gr, τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της κ.λπ., ούτε θα δηλώνει ψευδώς ή κατ’ άλλο τρόπο παρερμηνεύει τη συνεργασία σας με ένα πρόσωπο ή οντότητα, και

ι. δεν θα δημιουργεί επικεφαλίδες ούτε θα καθοδηγεί κατ’ άλλο τρόπο αναγνωριστικά προκειμένου να συγκαλύψει την προέλευση οποιουδήποτε Περιεχομένου μεταδίδεται μέσω της Ιστοσελίδας.

7.3. Η Vendora.gr δεν εγγυάται την αλήθεια, ακρίβεια ή πληρότητα του Περιεχομένου και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής που οφείλεται σε ανακριβές, ψευδές, παράνομο, δόλιο ή αβάσιμο Περιεχόμενο. Η Vendora.gr δεν μπορεί να επαληθεύσει ή να υποστηρίξει την ποιότητα, ασφάλεια ή τη νομιμότητα του αναρτημένου Περιεχομένου, ή την αλήθεια ή ακρίβεια οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου αναρτάται από τους Χρήστες στην Ιστοσελίδα μας.     

7.4. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Vendora.gr έχει το απόλυτο δικαίωμα να επιμελείται, τροποποιεί ή να διαγράφει οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα του Περιεχομένου που δημοσιεύεται από το Χρήστη, αν το κρίνει απαραίτητο.

 8. Υποχρεώσεις του Χρήστη

Επιπροσθέτως των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, ο Χρήστης υποχρεούται δια του παρόντος:

α. να διατηρεί τα στοιχεία εισόδου και τους κωδικούς του μυστικούς σε σχέση με τρίτα μέρη, εκτός από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτόν προς χρήση των στοιχείων εισόδου,

β. να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό την διενέργεια παρανόμων πράξεων/συναλλαγών,

γ. να παρέχει αντικειμενικές, σωστές, εξαντλητικές και λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με τη σκοπούμενη συναλλαγή,

δ. να διασφαλίζει ότι η προτεινόμενη τιμή πώλησης των Αντικειμένων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία τα αφορά, είναι ορθά,

ε. να μην αντιγράφει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και αναρτώνται από την Vendora.gr ή άλλο Χρήστη, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει παράνομα,

στ. να μην παραβιάζει ούτε να επιχειρεί την παραβίαση των μηχανισμών ασφαλείας της Ιστοσελίδας ή εν γένει της ασφάλειας της παρούσας Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών,

ζ. να μην αντιγράφει, επαναδημιουργεί, επαναδημοσιεύει, μετατρέπει, διανέμει ή εκθέτει, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογεί, να μην δημιουργεί παράγωγα έργα, να μην αναθέτει, αδειοδοτεί, μεταβιβάζει ή προσαρμόζει κανένα λογισμικό, πληροφορία, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Vendora.gr, εκτός από το περιεχόμενο που αναρτάται από τον ίδιο,    

η. να μην χρησιμοποιεί/παρουσιάζει συνδέσμους από άλλες Ιστοσελίδες που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες με εκείνες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα,

θ. να μην χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα άλλων Χρηστών, για σκοπούς άλλους πέραν εκείνων που σχετίζονται με την επικοινωνία στο πλαίσιο των σκοπούμενων συναλλαγών,

ι. να παρέχει στην Vendora.gr όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, έγγραφα ή εξουσιοδοτήσεις που μπορεί να ζητηθούν από την τελευταία,

ια. να μην παραβιάζει τους παρόντες Όρους, την ισχύουσα νομοθεσία, διατάγματα και κανονισμούς.

9. Δικαιώματα της Vendora.gr

9.1. Η Vendora.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναστέλλει, εν όλω ή εν μέρει, προσωρινά ή οριστικά, την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, με ή χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Χρήστη, και ο τελευταίος αποδέχεται ότι ούτε ο ίδιος ούτε τρίτα μέρη έχουν δικαίωμα να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση εναντίον της Vendora.gr για τον λόγο αυτό. Η Vendora.gr  μπορεί, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να διαγράψει οποιονδήποτε εγγεγραμμένο λογαριασμό, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή να αποτρέψει τον Χρήστη από το να επανεγγραφεί στην Ιστοσελίδα ή να έχει πρόσβαση σε αυτήν, αν ο Χρήστης:

α. παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, ή

β. παρέχει εσφαλμένες, παραπλανητικές και/ή ανακριβείς πληροφορίες κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα ή κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, ή

γ. ηθελημένα και εσκεμμένα αποκαλύπτει ανακριβής πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, προσβάλλει άλλα πρόσωπα ή ενεργεί ανάρμοστα, ή

δ. χρησιμοποιεί την ταυτότητα άλλων Χρηστών ή κατ’ άλλον τρόπο ενεργεί παράνομα.

9.2. Η Vendora.gr μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί τους παρόντες Όρους. Κάθε τροποποίηση των παρόντων Όρων που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα θα ισχύει από τη δημοσίευσή της. Αν ο Χρήστης διαφωνεί με οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση, οφείλει να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών κατόπιν των εν λόγω τροποποιήσεων. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι, εφόσον κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών κατόπιν των τροποποιήσεων, η Vendora.gr θα θεωρεί τη χρήση ως αποδοχή των ανανεωμένων Όρων.    

9.3. Η Vendora.gr διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την κίνηση των λογαριασμών και των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των Χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας, προκειμένου να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών.  

9.4. Η Vendora.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τρίτα πρόσωπα για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων.

10. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

10.1. Δικαιώματα του Χρήστη: Ο Χρήστης χορηγεί στη Vendora.gr το ανέκκλητο, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, διαρκές, δωρεάν, εκχωρήσιμο δικαίωμα να ασκεί κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέει από το Περιεχόμενο. Ειδικότερα, ο Χρήστης χορηγεί στη Vendora.gr το δικαίωμα να κάνει χρήση, αναπαραγάγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιοποιεί, μεταφράζει, παράγει και διανέμει το Περιεχόμενο, ή να ενσωματώνει αυτό σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή, μέσο αποθήκευσης και κάθε τεχνολογικό μέσο που ήδη υπάρχει ή που πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον.   

10.2. Δικαιώματα της Vendora: Οποιοδήποτε και ολόκληρο το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των εμπορικών σημάτων, των επωνυμιών, των διακριτικών γνωρισμάτων, των συμβόλων, του ονόματος της ιστοσελίδας, των βιομηχανικών σχεδίων, των εικόνων, εικόνων φόντου, φωτογραφιών, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων, λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στην Vendora.gr ή σε τρίτα μέρη. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι θα σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Vendora.gr ή τυχόν τρίτων μερών και κατανοεί ότι η πνευματική ιδιοκτησία σε αυτή την Ιστοσελίδα και το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους. Η Vendora.gr χορηγεί στον Χρήστη το μη αποκλειστικό, με μεταβιβάσιμο δικαίωμα να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών αποκλειστικά για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Οποιοδήποτε δικαίωμα δεν χορηγείται ρητά στο Χρήστη, ανήκει στη Vendora.gr (και τις θυγατρικές της ή εξουσιοδοτημένες από αυτή εταιρείες, αν υπάρχουν). 

11. Αποζημίωση

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι θα αποζημιώνει και θα προασπίζεται την Vendora.gr, καθώς και τα αντίστοιχα μέλη, διευθυντές, υπαλλήλους ή εκπροσώπους της (και όλους τους διαδόχους όλων των ανωτέρω), απαλλάσσοντάς τους από κάθε προκύπτουσα ευθύνη, ζημία, απώλεια, έξοδα και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων νομικών δαπανών και ποσών που καταβλήθηκαν ευλόγως για τη διευθέτηση εννόμων αξιώσεων) που απορρέουν ή που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με (i) την πρόσβασή σας ή τη χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών, (ii) την παραβίαση ή τη φερόμενη παραβίαση οποιασδήποτε δήλωσης που έγινε από εσάς δια του παρόντος ή οποιαδήποτε παραβίαση κάθε άλλης διάταξης των παρόντων Όρων εκ μέρους σας, (iii) την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης νόμου, και (iv) τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ υμών και άλλου Χρήση/τρίτου μέρους. Η Vendora.gr διατηρεί το δικαίωμα, με δική της δαπάνη, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο τέτοιων διαφορών, και σε κάθε περίπτωση θα συνεργαστείτε με αυτή προς την θεμελίωση κάθε διαθέσιμης υπερασπιστικής γραμμής.

12. Προσωπικά Δεδομένα

Η Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας, η οποία είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας, περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη που επεξεργάζεται η Vendora.gr και τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργάζεται. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Ειδοποίηση.

13. Περιορισμός της ευθύνης

13.1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, ο Χρήστης ρητά αποδέχεται και συμφωνεί ότι:

α. Η Vendora.gr και οι διευθυντές της, οι εργαζόμενοι, οι εργολάβοι ή οι συνεργάτες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεμπίπτουσα, ειδική ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων απώλειας κερδών, απώλειας δεδομένων ή καλής φήμης, παρακώλησης υπηρεσιών, ζημίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σφάλματος του συστήματος που απορρέει από ή συνδέεται με τους παρόντες Όρους ή με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών. Αν η αρμοδιότητά σας δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεμπίπτουσες ζημίες, ο ανωτέρω περιορισμός δεν θα εφαρμοστεί στην περίπτωσή σας,

β. η χρήση των Υπηρεσιών λαμβάνει χώρα με δικό σας κίνδυνο και ότι η Ιστοσελίδα/Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται», χωρίς καμία εγγύηση. Η Vendora.gr δεν ελέγχει και δεν εγγυάται: την ύπαρξη, την ποιότητα, την ασφάλεια και τη νομιμότητα των δημοσιευμένων Αντικειμένων, την αλήθεια ή την ακρίβεια του Περιεχομένου του Χρήστη, τη δυνατότητα των Πωλητών να πωλήσουν τα Αντικείμενα ούτε τη δυνατότητα των Αγοραστών να καταβάλλουν το αντίτιμο για τα Αντικείμενα, ούτε ότι ο Αγοραστής ή ο Πωλητής θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή,

γ. δεν εγγυόμαστε την αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα των αναρτημένων Αγγελιών, ούτε εγγυόμαστε την εκπλήρωση των απαιτήσεων ή προσδοκιών του Χρήστη. Η Vendora.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ικανότητα του Χρήστη και/ή την γνησιότητα του σκοπού του προς αγορά και πώληση των Αντικειμένων. Η Vendora.gr επίσης δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των Αγγελιών, ούτε το ότι θα παραμείνουν ως έχουν,

δ. δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή ότι η Ιστοσελίδα θα λειτουργεί χωρίς διακοπή,

ε. χωρίς περιορισμό στα ανωτέρω, αποποιούμαστε ρητά όλες τις ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις, δηλώσεις και προϋποθέσεις που απορρέουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους ή τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, της απρόσκοπτης χρήσης ή της μη παράβασης, είτε ρητής είτε σιωπηρής, ή απορρέουσας από διαπραγμάτευση, χρήση ή εμπορική πρακτική,   

στ. δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με την ποιότητα, την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα οποιασδήποτε προσφερόμενης Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε μέρους του Περιεχομένου,

ζ. απαλλασσόμαστε από οποιαδήποτε αξίωση, αίτημα και ζημία που προκύπτει από διαφορές με άλλους Χρήστες ή μέρη,

13.2. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στους παρόντες Όρους, η Vendora.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, σε περίπτωση που η καθυστέρηση ή η αποτυχία αποδίδεται σε ανωτέρα βία.

14. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους από άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη, και δεν εγγυόμαστε την συνεχή και ασφαλή προσβασιμότητα σε αυτές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών και των σελίδων που αναφέρονται ή συνδέονται με αυτές με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή άλλη υποχρέωση που απορρέει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιασδήποτε σχετικής ιστοσελίδας.  

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

15.1. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

15.2. Διαφορές μεταξύ Χρηστών: Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει ή συνδέεται με τις σχέσεις μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή στο πλαίσιο των παρόντων Όρων, ο Πωλητής και ο Αγοραστής οφείλουν να διαπραγματεύονται καλόπιστα ώστε να επιλύσουν τη διαφορά με φιλική διευθέτηση. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής και ο Πωλητής δεν μπορούν να επιλύσουν τη διαφορά τους, δύνανται να ζητήσουν τη συμβουλή της Vendora.gr. Κατόπιν αιτήματός τους, η Vendora.gr θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει να επιλύσουν την διαφορά καλόπιστα και επί τη βάσει αποκλειστικά της δικής μας ερμηνείας για τις πολιτικές μας. Η Vendora.gr δεν κρίνει αναφορικά με νομικά ζητήματα ή απαιτήσεις. Δεν φέρουμε καμία υποχρέωση προς επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς.  

15.3. Διαφορές με την Vendora.gr: Σε περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένοι με την Vendora.gr, παρακαλείστε να μας ενημερώσετε, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διευθετήσουμε το πρόβλημά σας. Αν το πρόβλημά σας δεν διευθετηθεί φιλικά εντός 15 (δεκαπέντε) εργασίμων ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης, θα εφαρμοστεί η εξής διαδικασία: Η διαφορά θα πρέπει να επιλυθεί από το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας. Το στάδιο της διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτικό πριν η υπόθεση παραπεμφθεί στη διαιτησία. Αν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, θα επιλυθεί με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα. Αν τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει ως προς τον διορισμό διαιτητή εντός 5 (πέντε) ημερών από το αίτημα διαιτησίας, θα διοριστεί μία τριμελής επιτροπή από το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

16. Τελικές διατάξεις

16.1. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στους παρόντες Όρους, σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων είναι άκυρη, ανίσχυρη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η διάταξη αυτή θα παραμερίζεται και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων.

16.2. Οι παρόντες Όροι περιέχουν την πλήρη αποδοχή και συμφωνία σας με την Vendora.gr και υπερέχουν κάθε προηγούμενης αποδοχής και συμφωνίας μεταξύ μας.

16.3. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

16.4. Οι παρόντες Όροι εφαρμόζονται εξίσου στην Vendora.gr, στα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές της εταιρείες.

16.5. Οι παρόντες Όροι έχουν συνταχθεί στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, η αγγλική έκδοση υπερέχει.

16.6. Προκειμένου να λαμβάνεται οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τους παρόντες Όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών στέλνοντας e-mail στην εξής διεύθυνση: support@vendora.gr.

Related Articles

Χρειάζεσαι ακόμη βοήθεια;
Δεν βρήκες την απάντηση που ψάχνεις; Μην ανησυχείς, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
Επικοινώνησε μαζί μας